Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trödjemurarna

Ticka på björkstam i Trödjemurarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ticka på björkstam i Trödjemurarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Trödjemurarnas naturreservat omfattar ett kustnära mosaikartat skogs- och våtmarksområde. I området finns inga stigar så här kan du ströva fritt i skogen. Berget och skogarna bjuder på fina naturupplevelser.

Naturreservatet ligger 2,5 kilometer norr om Trödje och omfattar 48 hektar. Större delen av området består av gammal lövrik barrblandskog med många grova aspar. Mellan barrblandskogarna finns örtrika fuktstråk och lövsumpskogar med mycket ask. Men också små åsryggar med tallskog, samt öppen våtmark. De största naturvärdena i området är knutna till lövträden. Många av dem, speciellt asparna, har nått hög ålder. 

Det finns även andra värdefulla naturskogsstrukturer. Till exempel olika ålder på träden, enstaka riktigt gamla träd och död ved i olika former. Arter som stor aspticka, ringlav, aspgelélav och vedtrappmossa trivs i dessa miljöer.

Det finns många fåglar i området. Bland annat har tretåig hackspett observerats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet, samt för snöskoter på frusen och ordentligt snötäckt mark längs den sträckning som är markerad på beslutskartan (bilaga 3 i beslutsdokumentet) 
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 48 hektar
Skyddsår: 2008
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2,5 kilometer norr om Trödje.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss