Burseskogen

Granskog med död ved i Burseskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Granskog med död ved i Burseskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Burseskogen ligger utanför Ramsjö mellan sjöarna Bursen och Örasjön. Området är kuperat vilket skapar variation i växlighet, allt från torra tallmarker till blöta bäckdråg med olikåldrig granskog.

Områdets naturvärden är främst knutna till den gamla brandpräglade tallskogarna och blöta granskogar med död ved i olika nedbrytningsstadier.

Tydliga tecken på skogbränder

Tydliga tecken på flera historiska skogsbränder går att se på många platser i området. Skogsbrand är något som tydligt har format de norrländska barrskogarna och naturen är anpassad till att brinna.

Området ligger 1 mil sydost om Ramsjö och omfattar 497 ha.

Flera våtmarker i området

Bursebergets ost- och nordostsluttning ingår i reservatet och Örasjöån rinner från norr till söder genom området och passerar flera våtmarker.

Det finns även flera breda fuktdråg (ibland raviner) av olika bredd och djup, med grandominerad skog och ibland en liten bäck i botten. Grandominerad skog finns också i de sydvästra delarna.

Höga naturvärden

Området har i varierande grad delvis påverkats av skogsbruk och två breda kraftledningsgator skär rakt igenom området. Trots detta har höga naturvärden bestått i området.

Skogen hyser ett stort antal naturskogsarter som exempelvis doftticka, gräddporing, koralltaggsvamp, lappticka, rynkskinn, tallticka, ullticka, rosticka, skrovellav, liten sotlav, stiftgelélav och violettgrå tagellav, samtliga rödlistade.

Området har varit känt av Länsstyrelsen i många år. Marken byttes in från tidigare markägare Bergvik Skog AB genom det statliga bytesmarkspaketet ESAB (Ersättningsmark i Sverige AB) under år 2016.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

•framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
•ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
•bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
•skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
•klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
•sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
•skada fast föremål eller ytbildning, eller bortföra sten, gräva
•utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 497 ha
Karaktär: tallskog, granskog, våtmark
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg