Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åby urskog

Våtmarken i Åby urskog har aldrig varit dikad. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Våtmarken i Åby urskog har aldrig varit dikad. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Åby urskog är ett drygt 300 hektar stort naturreservat som ligger i norra delen av Gävle kommun. Landskapet är flackt och karaktäriseras av näringsfattiga moränmarker med tallskogar, myrmarker och en till synes oändlig mängd med stenblock. Här får du uppleva ett område med riktig vildmark.

Våtmarken består av mjuka mattor av vitmossa och är lättillgänglig med ett par stövlar på fötterna.

Våtmarken som ligger centralt i naturreservatet är odikad vilket är mycket ovanligt. Skogen runt omkring har fått stå orörd och är rik på gamla träd. I området växer även mycket äldre asp vilket även det är ovanligt. I området finns också enstaka mycket gamla tallar, sannolikt 300-500 år gamla.

Kulturhistoriska inslag

Inom naturreservatet finns det spår av äldre skogsbruk i form av kolbottnar. Närvaron till Axmar bruk är anledningen till att kolbottnar förekommer rikligt i skogarna i området.

En av de avgörande faktorerna till brukets placering var den rika tillgången till kol från de stora skogarna i området.

Djur i Åby urskog

Området finns sällsynta eller hotade arter av såväl fåglar som skalbaggar, mossor, lavar och svampar.

Tretåig hackspett, gråspett och gröngöling har observerats i området. Där finns den skimrande skalbaggen bronshjon som utvecklas under barken på nyligen döda granar, främst på senvuxna träd.

Talltickan är en parasit på gamla levande tallar. Fruktkroppar visar sig först på tallar som är 100-150 år eller äldre.

Läderlappslav finns huvudsakligen på barken av gamla mossiga lövträd (främst lönn, rönn, asp och ask) i områden med hög luftfuktighet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter, dock är det tillåtet att röja sly, med maximal diameter på 10 centimeter, för att upprätthålla befintliga skjutgator vid älgpass
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka
  • fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 312 hektar
Karaktär: Skog och våtmark
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 13 kilometer norr om Hamrånge. Från E4:an. Sväng av mot Axmarby vid Axmartavlan. Följ vägen i drygt 5 kilometer och sväng åt vänster in på en skogsbilväg (om du missar skogsbilvägen så passerar du över järnvägen några hundra meter längre fram). Skogsbilvägen är bommad och det är cirka 7 kilometer till informationstavlan/stigens början! När du svängt av så parkerar du vid vägbommen. Följ grusvägen i 5 kilometer fram till en t-korsning, sväng vänster och gå 1 kilometer, sväng höger och fortsätt ytterligare 1 kilometer.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss