Om Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Per Bill, foto: Stefan Estassy

Per Bill är landshövding i Gävleborgs län

Per kommer från Uppsala och är född 1958. Han har varit moderat riksdagsledamot sedan 1994. Mellan perioden 2006 och 2014 har Per Bill haft rollen som Konstitutionsutskottets vice ordförande och efter valet 2014 utsågs han till ordförande i Kulturutskottet och moderaternas kulturpolitiske talesperson. Han har tidigare också haft uppdrag som förste vice ordförande i Näringsutskottet, 2003-2006, ledamot i Finansutskottet, 1997-1998 och i Utbildningsutskottet, 1998-2003.  

Per Bill har en filosofie kandidatexamen i biologi från Uppsala universitet och är doktor i medicinsk vetenskap. Han har också en MBA-utbildning från Handelshögskolan i Stockholm (Master of Business Administration). 

Han utsågs till ny landshövding i Gävleborgs län den 25 juni 2015 med tillträde den 1 augusti 2015.

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Veronica Lauritzsen, foto: Stefan Estassy

Veronica Lauritzsen är länsråd i Gävleborgs län

Veronica tillträdde som länsråd 15 februari 2015. Tidigare hade hon varit vikarierande länsråd i ungefär 1 år. Innan dess var hon chef för natur- och viltenheten, där hon bland annat ansvarade för viltförvaltningen, Färnebofjärdens nationalpark och naturum, artskydd samt åtgärdsprogram för hotade arter.

Veronica Lauritzsen är född 1970 i Gävle och har varit bosatt i bland annat Uppsala, Göteborg och Oslo, innan hon återvände till Gävle. Tidigare har Veronica arbetat som bland annat fish farming manager vid Fortum. Veronica är disputerad biolog från Universitetet i Oslo, där hon också var anställd under ett flertal år.

Organisation

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Förstora bilden

Organisationsschema för Länsstyrelsen Gävleborg 2024. Klicka på bilden för att se en större bild.

Länsstyrelsen Gävleborg leds av länsledningen (landshövding och länsråd). Organisationen är indelad i fem avdelningar med underliggande enheter. Som stöd till länsledningen finns en ledningsgrupp bestående av avdelningschefer och enhetscheferna från de fristående enheterna

HBTQI-certifierad arbetsplats

Länsstyrelsen Gävleborg är en HBTQI-certifierad arbetsplats. Det är en process där en verksamhet med stöd av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent bemötande.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss