Norra Hornslandet

Vy från grottan i Norra Hornslandet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vy från grottan i Norra Hornslandet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Norra Hornslandet har en säregen och vacker natur med uråldriga, knotiga tallar som reser sig vid Bottenhavets strand. I naturreservatet har de åldrats i över 400 år i den magra, storblockiga terrängen och bitvis svår att vandra i. Här finns också Sveriges äldsta tall, den är drygt 750 år.

I området kan du promenera och bland annat besöka blockgrottor. Skogen, storblockiga kullar och havet bjuder på spännande upplevelser i det närmaste orörd natur.

Norra Hornslandet naturreservatet ligger norr om Hudiksvall och omfattar 109 hektar. Stora delar av Hornslandets skogar eldhärjades år 1888 och spår av minst tre skogsbränder har påträffats i detta område.

Storblockiga kullar och klapperstensfält

I naturreservatets övriga områden växlar naturen mellan storblockiga kullar, klapperstensfält, fuktiga svackor och sumpartade lövkärr. Klapperstensfält består av stenar som slipats mjuka av hav och sten när strandlinjen tidigare låg där. Längs med slingan i den norra delen finns grottan Niklas Teahouse. Den består av storblockiga stenar och från öppningen utsikt över havet.

I de fuktiga svackorna domineras skogen av aspar och björkar i olika grovlekar, både levande och döda. I dessa bördiga delar växer bland annat blåsippa, olvon och ormbär.

Sveriges äldsta tall

De norra delarna sluttar ner mot havet och utsikten är vacker och storslagen. Omgivningarna består av gamla tallar, stora klapperstensfält med block i olika storlekar. Längre ner mot havet finns många gamla knotiga tallar som är över 400 år gamla. Här finns också Sveriges äldsta tall längs med slingan. Den är drygt 750 år och står bekvämt lutad mot en klippa.

Käringstenen - ett stort flyttblock

På udden längst i norr finns ett stort flyttblock, som kallas Käringstenen. Det sägs att namnet kommer av att fiskebefolkningen lätt kunde ta sig i land på platsen då blocket är format som en trappa mot havet. Det finns även spännande blockgrottor i nordvästra delen av reservatet.

Naturreservatet har även inslag av kulturmiljöer. Längs den markerade stigen genom reservatet finns kultur- och fornlämningar i form av kolarkojor, spisrösen och kolbottnar.

Värdefullt för många

Det finns det gamla träd och död ved av både barr- och löv. Då trivs lavar, svampar och vedinsekter samt hålbyggande fåglar.

Flera ovanliga skalbaggar har påträffats i reservatet. De skyddsvärda arterna jättepraktbagge, skrovlig flatbagge mörk vedstrit, barrpraktbagge, raggbock och reliktbock trivs här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 109 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1989), nytt beslut 2014
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från E4:an: kör väg 778 mot Hornslandet. Efter cirka två mil, sväng mot Kuggörarna och strax efter det kommer en skylt mot Norra Hornslandets naturreservat. Ta sedan vänster mot Norra Hornslandets Naturreservat V och följ vägen tills den tar slut vid en vändplan.

Koordinater (WGS84)
Västra parkeringen: Lat: 61.7225 Lon: 17.4278
Östra parkeringen: Lat: 61.7217 Lon: 17.4556

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss