Kyrkberget

I Kyrkberget kan du kika in i det kluvna flyttblocket som kallas Gudsbergs klosterruin. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Kyrkberget kan du kika in i det kluvna flyttblocket som kallas Gudsbergs klosterruin. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Kyrkbergets reservatet finns en av länets mest urskogslika skogar. På toppen av berget kan du besöka det spruckna flyttblocket som kallas Gudsbergs klosterruin. Eller upptäcka en fornlämning i form av liggande tallstammar med inristningar från 1800- och 1900-talet.

Skogarna, fågelskådning och fornlämningar bjuder på fina natur och kulturupplevelser. Kyrkberget ligger 10 kilometer söder om Kårböle. Det omfattar 36 hektar skogsmark och 12 hektar myr.

Gransumpskog med myrar och bäckar

Området utgörs av delar av Kyrkberget där toppen bildar reservatets centrum. Ostsidan utgörs delvis av en skarp sluttning medan nord-, väst- och sydsluttningarna är flacka. Nedanför sluttningarna längs bergets södra halva finns öppna myrar.

De västra och södra delarna präglas av en gransumpskog med myrar och bäckar. Där rinner också Östra Vallsbäcken.

Skogsbeståndet i övrigt domineras av gran- och barrblandskog med lövinslag. I den östra sluttningen har en gran provborrats och åldersbestämts till 310 år. Skogen där är sannolikt äldre.

Populärt utflyktsmål

På Kyrkbergets topp ligger ett flyttblock som sprängts sönder av sol och kyla, ”Gudsbergs klosterruin”. Det är ett populärt utflyktsmål. Enligt lokal muntlig tradition har ett kloster tillhörande Bernhardinerorden legat här.

I anslutning till formationen finns ett antal tallstockar som inristats med initialer, bomärken och årtal. Dessa inristningar är från 1800- och 1900-talen.

Naturvärden i Kyrkberget

Kyrkberget är ett av de mest urskogslika områdena i länet och skogen är också en av de artrikaste. De flesta är knutna till skogar med lång kontinuitet och stabilt fuktigt klimat. I Kyrkberget häckar många fåglar och bland annat har tretåig hackspett och gråspett observerats.

Doftticka och rynkskinn är svampar som också trivs här. Här växer bland annat lavarna rosa skärelav och skrovellav. Bland mossor och kärlväxter finnas till exempel trappmossa och spindelblomster.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon.
 • ta ved eller elda
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
  klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat
 • sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Undantaget gäller ristningar i de stockar som ditläggs i detta syfte vid Gudsbergs kloster
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 48 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: Natura 2000