Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björkvallsbrännan

Bränd skog

Björkvallsbrännans naturreservat är ett av de naturreservat som bildades efter de omfattande bränderna som rasade i Hälsingland i juli 2018. Naturreservatet ger möjlighet för besökare att uppleva effekterna av brandens våldsamma krafter, men även hur livet återvänder och hur nya skogstyper utvecklas efter bränderna.

Björkvallsbrännan är en del av den så kallade Enskogsbranden som antändes av ett blixtnedslag den 14 juli och som kom att omfatta mer än 4 300 ha skogsmark innan branden var släckt.

Naturreservatet omfattar Björkvallsbergets nordostsluttningar ner mot Vallåns dalgång, samt ett flackare våtmarksrikt parti nordväst om Björkvallsberget. Området domineras av äldre talldominerade barrskogar i åldrarna 100–150 år. Naturvärden i form av äldre, bitvis naturskogsartad skog, gamla tallöverståndare och partier med inslag av naturskogsstrukturer förekom spritt i området även innan skogsbranden.

Var försiktig i brandområdena

Arbetet med naturreservaten inleddes direkt efter att bränderna var släckta. Då inventerade Länsstyrelsen områden först från helikopter och senare också på plats. Bildandet av naturreservaten blir möjligt tack vare att både privata markägare och skogsbolag har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

De närmaste åren efter bränderna kan många brandskadade träd komma att falla, vilket innebär att det kan vara riskfyllt att besöka områdena. Besökare i områdena uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I området gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
  2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  8. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra större organiserade arrangemang, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet. Med större arrangemang
    avses arrangemang med omkring 100 deltagare eller fler.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar
som inte är rödlistade, samt plockning för eget behov av övriga växter som inte
är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal:133 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, myr
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer ostnordost om Kårböle i Ljusdals kommun. Den västra delen av området ligger lätt tillgänglig i anslutning till skogsbilväg.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss