Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långnäsudden

Blåsippor trivs på kalkrika Långnäsudden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Blåsippor trivs på kalkrika Långnäsudden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tidigt på våren kommer många hit för att se på alla blåsippor som breder ut sig i backarna. I det här naturreservatet kan du vandra i en frodig lövskog med många olika växter och ett myllrande fågelliv.

Långnäsuddens naturreservat ligger 5 kilometer sydväst om Bergvik och omfattar 37 hektar skogsmark.

Om du följer stigen som går in i reservatet kommer du snart till en blandskog med höga träd. Stanna gärna till och lyssna på hur det susar från löven i de grova asparna.

I den här miljön växer det svampar som behöver skog som inte avverkats på länge, till exempel raggtaggsvamp, gul taggsvamp och kejsarskivling. Även aspfjädermossa och andra sällsynta arter av vedsvampar och mossor har hittats.

Gott om örter och ormbunkar

Marken i Långnäsudden är näringsrik. Det gynnar den lundartade floran och gör att det är gott om örter, gräs och ormbunkar i skogen.

Bland lövträden är det asp som dominerar, men i reservatet växer också björk, hassel och ädla lövträd som lönn, ask och lind.

Spår av fäbobruket

En fäbod har tidigare funnits i området. Det som idag återstår av Långnäs fäbod är en stuga som inte ingår i reservatet.

Spår från fäbodbruket är grundstenar från en ladugård och rester av en lada. Och naturligtvis den lövrika skogen som vuxit upp på det som förr var ängs- och betesmarker.

Djur- och växtliv

Du kan se många döda träd i olika stadier av nedbrytning. Den döda veden är viktig för insekter, lavar och mossor och bidrar till att många fåglar trivs i reservatet.

Chansen är stor att du får höra en hackspett som trummar eller de klara tonerna av mindre flugsnappare. De flesta av våra hackspettsarter häckar här.

Aspfjädermossa är ovanlig i dagens svenska skogslandskap. I det här reservatet växer dock mossan på stammar av asp och ädla lövträd. Gul taggsvamp kan hittas i äldre barrblandskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten med egen medtagen ved
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
 • gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 37 hektar
Skyddsår: 2016
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 5 kilometer sydväst om Bergvik i Söderhamns kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss