Sjugarna

Sjugarnas naturreservat genomkorsas av järnvägen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Sjugarnas naturreservat genomkorsas av järnvägen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Sjugarna har fått sitt namn efter myren Sjugarn som ligger mitt i reservatet. I detta flacka och relativt kustnära område möts du av en varierad natur. Här omges de öppna myrområderna av träd i olika åldrar och av olika slag.

Området ligger 43 km sydost om Hamrånge och omfattar 124 ha. Myrarna och skogen bjuder på fina naturupplevelser. Skogen som i huvudsak har stått orörd sedan 1800-talet består av gran och lövträd. Där marken är lite torrare växer det tall och en del av tallarna är ca 200 år.

I Sjugarnas naturreservat finns inga stigar så får du ströva fritt i området. Det finns även dungar med asp, varav en del aspar är riktigt grova.

På dessa växer bland annat den sällsynta aspgelélaven. De sällsynta arterna kandelabersvamp och violettgrå tagellav finns även i området.

Kulturhistoriska värden

I närheten av reservatet finns rester efter en fäbod och fram till 1918 togs det hö på myrarna i Sjugarn. En liten bit utan för naturreservatet finns det även fornminnen i form av gravrösen.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik. 
 • ta ved, eller elda,
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
 • cykla i terrängen,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 124 ha
Bildat: 2006
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten