Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rotsjön

I Rotsjön finns våtmarker runt myrsjön Lilla Rotsjöögat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Rotsjöns naturreservat är en av Bollnäs mest orörda skogar. Det ligger inom ett stort äldre skogslandskap i södra Hälsingland och östra Dalarna. Området har inte påverkats så mycket av skogsbruk och fått behålla sin naturliga karaktär.

I området finns inga stigar eller vägar och området är otillgängligt. Här kan du ströva fritt i skogen. Skogen, växterna och vatten bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 9 kilometer sydost om Svabensverk och omfattar 11,5 hektar. Reservatet består främst av naturskogsartad gran- och barrblandskog med grova granar och gott om död ved.

I området finns även tallskog med inslag av gamla tallar med krokiga och tillplattade kronor så kallade "tallöverståndare". Tallar står även på myrmark som sträcker sig mellan sjöarna Rotsjön och Rotsjööga. Både levande tallar och död ved bär spår av tidigare bränder.

I naturreservatet finns arter knutna till gammal granskog, som till exempel gammelgranslav, kristallticka och orkidén knärot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • utan länsstyrelsens tillstånd skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar och djur (till exempel insekter)

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för skoterkörning, förutsatt att körningen endast sker på frusen och snötäckt mark och på ett sätt som inte skadar mark eller vegetation.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 11,5 hektar Hälsingland, 147 hektar Dalarna
Skyddsår: 2016, 2018
Kommun: Bollnäs och Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, våtmark, sjö

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 9 kilometer sydost om Svabensverk i Bollnäs kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss