Lappkullen

Milsvid utsikt från Lappkullen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Milsvid utsikt från Lappkullen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På berget Lappkullen växer en gammal och starkt brandpåverkad tallskog. Många av tallarna är över 200 år gamla. Här finns inga stigar så här kan du ströva fritt i skogen.

Området ligger 30 kilometer nordväst om Delsbo och omfattar 139 hektar. Det finns gott om död ved. Både i form av liggande och stående torra träd. Lappkullen ligger i en trakt där skogsbränder tidigare var vanliga. Vilket har satt tydlig prägel på skogslandskapet. Många av de levande tallarna i naturreservatet har skador efter tidigare skogsbränder, så kallade brandljud. På vissa av tallarna finns spår av upp till fyra bränder.

Den senaste branden inträffade på 1970-talet. I området förekommer skyddsvärda arter som tallticka, dvärgbägarlav och kolflarnlav.

I naturreservatet finns flera arter som är beroende av regelbundna skogsbränder. Länsstyrelsen planerar därför att genomföra naturvårdsbränningar i delar av området för att se till att skogen även på sikt påverkas av brand.

I området finns skyddsvärda djurarter. Bland annat skalbaggen reliktbock som tillhör familjen långhorningar. Den blir 7-13 millimeter lång. Den är lätt att känna igen på sin långsmala kropp och en halssköld som är tydligt längre än bred.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 139 hektar
Skyddsår: 2007
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog