Gryssjöån

Gryssjöåns virvlande vatten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gryssjöåns virvlande vatten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gryssjöån är en liten men relativt orörd å med mycket höga naturvärden. Ån karaktäriseras av blockiga stränder, strömsträckor med forsomflutna öar, breda strandsnår och omgivande naturskog. I området finns inga iordningställda stigar/leder eller andra anläggningar men det finns skogsbilvägar som leder fram till reservatet.

Gryssjöåns naturreservat ligger 5 kilometer sydväst om Fågelsjö i Orsa Finnmark och omfattar 83 hektar varav 12 hektar är vatten.

Ån innehåller värdefulla orensade sidofåror och en överlag vildmarksartad natur vilket inte är så vanligt eftersom många vattendrag blev starkt påverkade av flottledsrensningar under 1900-talets början.

Gryssjöåns naturreservat kompletterar skyddet av Gryssjömyrans naturreservat som omfattar den övre delen av ån, värdefull naturskog och stora myrområden. Två för Gryssjöån viktiga rödlistade arter är ringlav som förekommer på flera platser på forsomflutna öar, samt flodpärlmussla. Se förklaring av röstlistning i vänsterspalten.

Historisk plats

En stenåldersboplatser ligger inom området vid åns mynning. Från flottningen finns nu inte mycket kvar av timmerrännan som användes förflottningen. Den rikliga förekomsten av delvis vattendränkta tallstockar från flottningen är en värdefull plats med stor potential för sällsynta mossor.

I den brantaste sektionen av ån där ett vattenfall bildats har tidigare legat en vattendriven såg på hällen. Sågen uppges ha varit i drift fram till 1900-talets början. Sammanfallna rester av byggnaden ligger i kanten av ån. I ån finns också mycket virke från flottningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in rödlistade växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • använda området för militära övningar
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 83 hektar
Karaktär: Vatten och naturskog
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Gryssjöåns naturreservat ligger 5 kilometer sydväst om Fågelsjö i OrsaFinnmark.

Vad är rödlistning?

Rödlistning i Sverige följer det system som har utvecklats av den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen.

Internationella naturvårdsunionens webbplats Länk till annan webbplats.

Resultatet - rödlistan - är ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, men har ingen juridisk status.

Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss