Majorns Hage

Vy över hagmarken i naturreservatet Majorns hage. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vy över hagmarken i naturreservatet Majorns hage. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Majorns Hage består av en öppen betesmark och en äldre skog där det har betats sedan 1700-talet. Som en följd av den långa traditionen av bete innehåller området höga naturvärden i form av växter och strukturer förknippade med lång beteshävd.

I Majorns Hage kan du vandra genom det fina kulturlandskapet. Området har sannolikt betats sedan 1700-talet och bär spår av äldre markanvändning i form av bland annat gamla trä- och stengärdesgårdar. Än idag utgörs huvuddelen av områdets stängsling av en gärdesgård av trä.

Ängs- och betesmarker i Orrberget

Den öppna betesmarken ligger i Orrbergets nordsluttning och omges av den betade skogsmarken i söder och åkrar i norr. I det betande skogsområdet växer framför allt gran, men även tall, asp och björk i åldrar uppåt 120 år. Enstaka granar och tallar är ännu äldre.

Några av de skyddsvärda arter som gynnas av bete är stagg, bockrot, ögontröst, kattfot, tätört, låsbräken och ormrot.

Svampar i Majorns hage

Trots brist på döda träd finns flera rödlistade nedbrytarsvampar så som ullticka, rosenticka och doftskinn. Även koralltaggsvamp har hittats i området.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • ta ved och elda,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid vallning av betesdjur,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 12 ha
Karaktär: Hagmark och skog
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat