Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Majorns Hage

Vy över hagmarken i naturreservatet Majorns hage. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vy över hagmarken i naturreservatet Majorns hage. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Majorns Hage består av en öppen betesmark och en äldre skog där det har betats sedan 1700-talet. Som en följd av den långa traditionen av bete innehåller området höga naturvärden i form av växter och strukturer förknippade med lång beteshävd.

I Majorns Hage kan du vandra genom det fina kulturlandskapet. Området har sannolikt betats sedan 1700-talet och bär spår av äldre markanvändning i form av bland annat gamla trä- och stengärdesgårdar. Än idag utgörs huvuddelen av områdets stängsling av en gärdesgård av trä.

Ängs- och betesmarker i Orrberget

Den öppna betesmarken ligger i Orrbergets nordsluttning och omges av den betade skogsmarken i söder och åkrar i norr. I det betande skogsområdet växer framför allt gran, men även tall, asp och björk i åldrar uppåt 120 år. Enstaka granar och tallar är ännu äldre.

Några av de skyddsvärda arter som gynnas av bete är stagg, bockrot, ögontröst, kattfot, tätört, låsbräken och ormrot.

Trots brist på döda träd finns flera rödlistade nedbrytarsvampar så som ullticka, rosenticka och doftskinn. Även koralltaggsvamp har hittats i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved och elda
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid vallning av betesdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 12 hektar
Karaktär: Hagmark och skog
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet är beläget cirka 1 kilometer norr om Arbrå samhälle.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss