Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flotthöljeskogen

Hällmarkstallskog i Flotthöljeskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Flotthöljeskogens naturreservat är ett 58 hektar stort skogsområde med brandpräglad karaktär. I området finns inga anläggningar eller stigar så här får du ströva fritt.

Flotthöljeskogens naturreservat ligger cirka 8 kilometer nordväst om Brännås i Hudiksvalls kommun. Reservatet ligger på en nordsluttning ned mot vattendraget Svågan. Stora delar av området har under isavsmältningen spolats kraftigt vilket har gjort att jordlagren är tunna eller saknas. Nere i dalgången gränsar området till Flotthöljans naturreservat.

Växter i området

Området har höga naturvärden framförallt knutna till hällmarkstallskogen där tallarna är senväxta och har hög ålder. En del död tallved finns i form av torrakor och liggande döda tallar. Skogen är på grund av hällmarken gles och släpper igenom mycket solljus. Stora hällar är framspolade på vilka det nu växer lav och mossa.

Högre upp på sluttningen finns äldre granskog med inslag av lövträd som björk, asp och sälg samt en del granlågor. Här rinner en bäck och runt denna är miljön gynnsam för mossor, exempelvis förekommer bollvitmossa. Relativt många rödlistade arter är funna i området, till exempel ringlav, violettgrå tagellav, garnlav, lunglav, kolflarnlav, stjärntagging, ullticka, granticka, kötticka och gropticka.

Friluftsliv i vildmark

Tillsammans med redan befintliga reservat och planerade blivande naturreservat blir Flotthöljeskogen en del av ett stort naturskogsområde som får höga friluftsvärden som ett vildmarksområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset
och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 58,5 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Flotthöljeskogens naturreservat ligger 8 kilometer nordväst om Brännås, Hudiksvalls kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss