Testeboskogen

Ett av de få stora stenblock i området. Foto Gävle kommun

Ett av de få stora stenblock i området. Foto Gävle kommun

Testeboskogens naturreservat är nästan 400 hektar stort tätortsnära skogsområde mellan Skidstavallen och Hocksjö fäbod utanför Gävle.

Testeboskogen är ett av de kommunala naturreservat strax utanför Gävle. Det är ett populärt friluftsområde där många åker skidor, vandrar och plockar bär och svamp.

Naturreservatet ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Växter och djur i reservatet

Här finns skogar med inslag av 200-åriga gammeltallar som lämnats vid tidigare avverkningar, kärr och myrmarker och igenvuxna sjöar.

I slutet av sommaren blommar den lilla orkidén myggblomster vid Hocksjömossen.

I Testeboskogen trivs många fåglar. Här häckar tjäder, järpe, sparvuggla och pärluggla i området. Älg, rådjur, hare och grävling är vanliga.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
 • ta ved. Endast egen medhavd ved eller ved från kommunens iordningställda
  vedförråd får användas
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta
  och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in
 • djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra
  sten eller därmed jämförligt
 • rida på elljusspår eller preparerade skidspår
 • framföra snöskoter annat än på vägar avsedda för motortrafik som plogas
  på vintern
 • cykla annat än på vägar, stigar och spår markerade på skötselkartan.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 393 hektar
Skyddsår: 2012
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun