Högt vattenstånd i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Klibbalsreservatet

Klibbalen i närbild med sina urnupna bladspetsar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Klibbalen i närbild med sina urnupna bladspetsar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Klibbalreservatet är ett lövrikt skogsområde som är drygt 100 år. Området ligger 2 kilometer väster om Tomashamn på Hornslandet. I reservatet kan du promenera på stigarna eller ströva fritt i skogen. Skogen och myrarna bjuder på fina naturupplevelser.

Området omfattar 43 hektar varav 28 hektar är skogsmark, 12 hektar myr och 3 hektar berg. Naturen i reservatet är varierande.

Den består av torra blockiga bergspartier i de centrala delarna. I väster växer frodig lövskog med asp, björk, klibbal och sälg. Och i norr växer sumpbarrskog.

Myrmarker i Klibbalsreservatet

Det finns också två myrar i området. Kring myrmarkerna (främst i södra delarna) finns flera hotade lavarter. Varglav, vedflamlav ladkantlav och blanksvart spiklav är rapporterade från området. På några enstaka äldre aspar växer aspgelélav.

Myskmadra och dvärghäxört

Marken är mycket bördig. Här finns också en ovanligt rik flora med arter som skogssvingel, dvärghäxört, myskmadra och lundstjärnblomma. I reservatet ingår också Fräkenmyran (i nordöstra delen) och Vedmarksmyran (i södra delen).

Skogen är endast svagt påverkad av röjning och gallring. I områdets norra del finns ett äldre dikessystem.

Hela området ingår, liksom övriga merparten av Hornslandet, i Sveaskogs ekopark Hornslandet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • tälta, elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 43 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1957)
Karaktär: Skog och myr
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000