Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Latåsen

Spår i barken av tretåig hackspett. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Spår i barken av tretåig hackspett. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Latåsens naturreservat ligger i en östvänd slutning där det växer tall och gran. Här trivs också olika lövträd. Det finns inga stigar i området så här får du ströva på egen hand. En gammal traktorväg leder fram till Latåsens sydöstra hörn.

Området ligger cirka 5 kilometer sydost om Åmot och omfattar ett 19 hektar stort naturskogsområde. Som helhet utgörs reservatet av skog med naturskogskaraktär.

Området består av en barrskog i en östvänd sluttning med höga naturvärden knutna både till gran och tall. Det finns även en del inslag av lövträd i området, främst björk, men även enstaka grova aspar, död asp och gammal sälg. I reservatet finns det rikligt med liggande, döda träd i olika nedbrytningsstadier samt döda stående träd. Flera rödlistade arter har hittats här, exempelvis violettgrå tagellav, kötticka och ullticka.

I anslutning till Latåsen finns flertalet kulturlämningar i form av kolmilor och grunder efter kolarkojor, som visar på att området brukats under lång tid. Trots historiken av mänsklig påverkan har skogen i Latåsens naturreservat i stor utsträckning behållit en naturskogsartad karaktär.

Latåsens naturreservat har möjliggjorts tack vare den privata markägarens egna initiativ till skyddet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter på fruset och väl
snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte rödlistade.

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal:  18 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Ockelbo
Förvaltare: Länsstyrelsen
Ägare: Privat
Karaktär: Naturskog
Skyddsområde: naturreservat,

Hitta hit

Latåsens naturreservat ligger 5 kilometer sydost om Åmot.

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): N: 6755486 E: 580489

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss