Latåsen

Spår i barken av tretåig hackspett. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Spår i barken av tretåig hackspett. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Latåsens naturreservat ligger i en östvänd slutning där det växer tall och gran. Här trivs också olika lövträd. Det finns inga stigar i området så här får du ströva på egen hand. En gammal traktorväg leder fram till Latåsens sydöstra hörn.

Området ligger cirka 5 kilometer sydost om Åmot och omfattar ett 19 hektar stort naturskogsområde. Som helhet utgörs reservatet av skog med naturskogskaraktär.

Området består av en barrskog i en östvänd sluttning med höga naturvärden knutna både till gran och tall. Det finns även en del inslag av lövträd i området, främst björk, men även enstaka grova aspar, död asp och gammal sälg. I reservatet finns det rikligt med liggande, döda träd i olika nedbrytningsstadier samt döda stående träd. Flera rödlistade arter har hittats här, exempelvis violettgrå tagellav, kötticka och ullticka.

I anslutning till Latåsen finns flertalet kulturlämningar i form av kolmilor och grunder efter kolarkojor, som visar på att området brukats under lång tid. Trots historiken av mänsklig påverkan har skogen i Latåsens naturreservat i stor utsträckning behållit en naturskogsartad karaktär.

Latåsens naturreservat har möjliggjorts tack vare den privata markägarens egna initiativ till skyddet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter på fruset och väl
snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte rödlistade.

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal:  18 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Ockelbo
Förvaltare: Länsstyrelsen
Ägare: Privat
Karaktär: Naturskog
Skyddsområde: naturreservat,