Högt vattenstånd i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Håmansmaren

Håmansmaren rymmer fyra små tjärnar kantade av gungflyn och kärr. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Håmansmaren är ett kustnära område med några små starkt kalkpåverkade tjärnar och myrar. Syftet med skyddet är att bevara rikkärren och tjärnarna med sitt värdefulla växt- och djurliv. I området finns inga stigar eller anläggningar.

Håmansmaren omfattar ett 16,7 hektar stort område. Största delen av naturreservatet består av våt- och skogsmark och ligger cirka 12 kilometer nordost om Gävle. Området är även Natura 2000-område.

De grunda tjärnarna präglas av det kalkrika vattnet och innehåller flera ovanliga vattenlevande smådjur som larver till den citronfläckade kärrtrollsländor, dykarskalbaggar, vattenskorpioner och blodiglar.

Växter i området

I myrarna och den omgivande skogen växer flera ovanliga starrarter och orkidéer. Den hotade orkidén gulyxne har här sin nordligaste förekomst i Europa och den rödlistade starrarten loppstarr är oväntat vanlig.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med.
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller
  omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar, alger och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
 • använda området för organiserade tävlingar,
 • använda området för militära övningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 16,7 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och våtmark
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Håmansmarens naturreservat ligger 12 kilometer nordost Gävle.