Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Marsjön-Bondsundet

Området har kontakt med havet via Sörsundet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En mosaik av vattenmiljöer, värdefulla våtmarker och naturskogar med högt lövinslag i Marsjön-Bondsundets naturreservat. I området finns inga stigar så här får du ströva fritt.

Naturreservatet är 255 hektar stort och ligger 6 kilometer sydost om Norrsundet, Gävle kommun. Området är beläget i det flacka kustlandskapet mellan Hamrångefjärden och havet.

Påverkats av landhöjningen

Marsjön Bondsundet är ett bra exempel på hur landhöjningskustens forna havsvikar isolerats till insjöar som därefter successivt växer igen till våtmarker i olika utvecklingsstadier. Vattenområdena består av både brackvatten och sötvatten med höga fiskevärden och intressant strandflora. Delar av naturreservatet ingår i Natura 2000-området Sörsundet.

Hamrångefjärdens södra utlopp i Sörsundet går genom naturreservatet via Långrännan och Bondsundet. Området har sedan forntiden nyttjas av människan för säljakt, fiske, fäboddrift och kolproduktion.

Restaureringar planeras

Vattenföringen inom naturreservatet är negativt påverkat av Hamrångefjärdens vattenståndsreglering och tidigare muddringar och kanaliseringar. Ett projekt med syfte att få till en mer naturlig vattenföring i Hamrångefjärdens utlopp pågår. I projektet planeras även för restaureringar för att få fria vandringsvägar och lekplatser för fisk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • framföra motordriven farkost på vatten i högre hastighet än 5 knop
  • ta ved, eldning är endast tillåten med utlagd eller egen medhavd ved
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar och alger
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, samt andra större arrangemang
  • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter, förutsatt att körningen endast sker på fruset och väl snötäckt underlag, och på ett sätt som inte skadar mark eller vegetation.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade. Föreskrift 5 utgör inte heller hinder, efter tillstånd från länsstyrelsen, för viss försiktig röjning av vass i vattenområden.

Föreskrifterna 1, 6 och 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar eller andra större arrangemang, enligt föreskrift 9.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 225 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vattendrag
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Området ligger 6 km sydost om Norrsundet.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss