Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bladmyran och Granskogen

Mossbelupna stenblock i Bladmyran-Granskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Mossbeklädda stenblock i Bladmyran-Granskogens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Granskogen finns olika slags biotoper, som klibbal-kärr, sumpskog och gammal granskog. Vid Bladmyran finns ett gammalt högrest granbestånd i en grund ravin mellan två höjder. Området har länge varit känt som ett intressant skogsområde. Vid vindskyddet kan du ta en paus eller grilla.

Skogen är idag cirka 100 år och på grund av den höga boniteten ovanligt grov. Här förekommer granar upp till 80 centimeter i brösthöjdsdiameter.

En del döda granar har fallit till marken. Tidigare har en liten bäck runnit genom området vilken nu ersatts av ett djupt dike. En del grova granar har också plockats ut varför skogen idag är betydligt glesare än tidigare.

Örter dominerar

Förutom gran finns inslag av asp, björk, klibbal och ädla lövträd. Av de senare förekommer lind rikligast med flera stora och många mindre träd. Undervegetationen domineras av örter, ormbunkar och fräken.

Stora delar av marken täcks av en skir matta av skogs- och ängsfräken med inslag av hallon, brännässla, rödblära och trolldruva.

Intressanta arter förekommer

Floran vittnar om att marken är kväverik – troligen till följd av dikningen. Floran är trots detta mycket rik och innehåller många krävande arter. Till de mest intressanta hör strutbräken, gullpudra, källarv, dvärghäxört, myska och storgröe.

De kalkgynnade buskarna try, tibast och måbär förekommer också i området.

Bladmyrans och granskogens naturreservat ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
  Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport
 • av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet,
 • ta ved. Eldning är endast tillåten på av kommunen anvisad plats, det vill säga i
  befintlig skogskoja, med egen medhavd ved.
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar
  och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat
  sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som
  får bedrivas i reservatet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
  buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
  på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att
  locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 19 hektar
Kommun: Gävle
Ägare: Gävle kommun
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservaten är beläget cirka 8 kilometer nordost om Gävle. Ta Bönavägen ut på Norrlandet. Ta vänster i Gröndal och följ vägen. När du kommer till Höghällsvägen svänger du höger och fortsätter efter den fram till Granskogens naturreservat.

I den norra delen av reservatet finns en plan att parkera på. Där finns också ett vindskydd med grillplats och en informationsskylt om naturreservatet. Efter den lilla branten på höger sida går det in en stig i området.

Du når Bladmyrans naturreservat genom att gå den uppmärkta stigen från Hillevallsvägen söder om Hillesjön.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss