Fäbods

Fäbods naturreservat ligger 10 km sydost om Torsåker och omfattar 8 ha med naturlig gräsmark, skog, åkermark och vatten. På ängen växer brudsporre, fältgentiana, ängshavre men också svinrot och jungfrulin  Foto: Sofia Engberg, Länsstyrelsen Gävleborg

På ängen växer brudsporre, fältgentiana, ängshavre men också svinrot och jungfrulin en av de fåtal kända platser i länet. Foto: Sofia Engberg, Länsstyrelsen Gävleborg

Fäbods ligger i ett mindre jordbrukslandskap i ett i övrigt skogbeklätt landskap. Ängsmarken är fördelad på ungefär lika delar öppen respektive träd-/buskbärande mark belägen i en sluttning ner mot Fäbodsjön.

Fäbods naturreservat ligger 10 km sydost om Torsåker och omfattar 8 ha med naturlig gräsmark, skog, åkermark och vatten.

Ängen, som ingår i Natura 2000, består av vegetationstyperna friska och torra ängs- och hedtyper som förutom de vanligare ängsväxterna också innehåller arter som brudsporre, fältgentiana, ängshavre, darrgräs, mandelblom, knägräs, kattfot, svart- och rödkämpar och gullviva. Svinrot och jungfrulin växer också här på en av ett fåtal kända lokaler i länet.

Ängsmarkerna vid Fäbods tillhör de allra artrikaste grässvålarna i länet med flera i länet idag sällsynta och hotade arter. Området tros ha en kontinuitet av hävd med bete eller slåtter på minst 200 år, kanske längre.

Skogen i reservatet domineras av granar med en uppskattad ålder av 90–120 år.
Enstaka rönn, björk och tall finns också spridda i beståndet.

Gammelstilla bruk och fäboddrift

Idag kan man uppleva Fäbods som ensligt beläget och långt från annan
bebyggelse. Går man tillbaka i tiden till den epok när det var verksamhet i
Gammelstilla och Skommarhyttan måste läget ha varit centralt, med gården
belägen mitt emellan de båda platserna, vid vägen som förband dem.

De gamla järnbruken var självförsörjande på livsmedel genom det jordbruk som bedrevs i närområdet. I den formen av jordbruk ingick fäboddrift som en viktig del, då alla närliggande gräsmarker måste utnyttjas för foderproduktion för att
försörja djuren under vintern. På fäboden förekom mest skogsbete. Fäbods har
troligen från början varit fäbod under Gammelstilla bruk.

Fäbods naturreservat har möjliggjorts tack vare den privata markägarens egna initiativ till skyddet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • ta ved, elda eller tälta,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  • rida eller cykla,
  • använda området för organiserade tävlingar,
  • använda området för militära övningar.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.
Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 8 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Ägare: Staten
Karaktär: Ängsmark, skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000