Brännan

Rikkärret hyser orkidéer i Brännans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I rikkärret växer orkidéer. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Brännan ligger inom det kalkrika riksintresseområdet sydost om Gävle. Sumpskogen består av stående och liggande döda träd och rikligt med senvuxna granar. En del upp emot 140 år. I området finns inga stigar men en skogbilväg går igenom reservatet som du kan vandra på.

Området har en variation av naturtyper alltifrån öppna fastmattekärr till mer slutna sumpskogar av gran, ask och klibbal. Området ligger 7 km söder om Furuvik och omfattar 15 ha. I mitten av naturreservatet finns ett extremrikkärr.

Värdefullt för många

Där är vattnets halt av mineralämnen, särskilt kalk, mycket hög vilket gynnar flera arter. Några av orkidéerna som växer i området är kärrknipprot, blodnycklar, brudsporre och knottblomster. Även den vackra guckuskon kan hittas i naturreservatet.

Spännande mossor och lavar

Både moss- och lavfloran är rik med arter som grov gulmossa, gyllenmossa och fingerbålsmossa. Något man inte får missa är den fuktkrävande och hotade ringlaven som växer i den sydvästra delen av naturreservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
• ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved medtages,
• skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar, mossor och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
• rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
• på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 15,5 ha
Kommun: Gävle
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000