Brännan

Rikkärret hyser orkidéer i Brännans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I rikkärret växer orkidéer. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Brännan ligger inom det kalkrika riksintresseområdet sydost om Gävle. Sumpskogen består av stående och liggande döda träd och rikligt med senvuxna granar. En del upp emot 140 år. I området finns inga stigar men en skogbilväg går igenom reservatet som du kan vandra på.

Området har en variation av naturtyper alltifrån öppna fastmattekärr till mer slutna sumpskogar av gran, ask och klibbal. Området ligger 7 kilometer söder om Furuvik och omfattar 15 hektar. I mitten av naturreservatet finns ett extremrikkärr.

Värdefullt för många

Där är vattnets halt av mineralämnen, särskilt kalk, mycket hög vilket gynnar flera arter. Några av orkidéerna som växer i området är kärrknipprot, blodnycklar, brudsporre och knottblomster. Även den vackra guckuskon kan hittas i naturreservatet.

Spännande mossor och lavar

Både moss- och lavfloran är rik med arter som grov gulmossa, gyllenmossa och fingerbålsmossa. Något man inte får missa är den fuktkrävande och hotade ringlaven som växer i den sydvästra delen av naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved medtages.
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar, mossor och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 15,5 hektar
Kommun: Gävle
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Gävle: Kör väg 76 mot Furuvik och sväng av mot Grinduga. När du kommer till Grinduga svänger du in på skogsbilvägen som är skyltad mot Fjärilsvägen. Skogsbilvägen är bommad cirka 4 kilometer från reservatet.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss