Stora Bolleberget

Stora Bolleberget är ett mycket välbesökt friluftsområde som ligger nära Bollnäs tätort. Här finns ett spårsystem och ett välutvecklat nät av stigar och vindskydd, som sköts av Bollnäs kommun. Bergets pampiga nordostbrant är den sydligaste fyndplatsen i landet för fjällbräckan.

Området ligger 4 km nordväst om Bollnäs och omfattar 99 ha. Stora Bollebergets nordostbrant består av granit och har länge varit känt som ett mycket brant område med naturskog.

I branten finns gamla tallar, vissa över 200 år, och allmänt med lågor och torrakor. Här växer bland annat de rödlistade arterna kandelabersvamp, gränsticka och rosenticka. Branten är även landets sydligaste fyndplats för fjällbräckan.

Välbesökt område nära Bollnäs

Området är mycket välbesökt av såväl skolor som allmänhet. Här finns ett stort nät av stigar och vindskydd, och i Bolletjärnen kan man vintertid pimpla efter inplanterad fjällröding.

I östra delen av reservatet finns ett antal fångstgropar som troligtvis använts för att fånga älg. Metoden med fångstgropar användes från stenåldern fram till 1700-talet. Groparna är en del av ett större system som till övervägande del ligger utanför naturreservatet.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Förbudet gäller även skoter. För undantag, se beslutet. 
 • ta ved
 • elda annat än vid anvisade platser
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida
 • cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • bedriva bergsklättring

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal: 99 ha
Skyddsår: 2006
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Skog, myr och sjö.