Skansberget

Skansbergets sluttning. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skansberget naturreservat består av en värdefull skog i brant östsluttning och omfattar 20 hektar stort område cirka 1,5 kilometer sydost om Kårböle.

Skansberget är beläget nära rastplatsen Kårböle Skans längs väg 84, men eftersom området är så svårtillgängligt är det besvärligt att besöka.

I juli 2018 startade flera skogsbränder i Ljusdals kommun och den utvecklades till en av Sveriges största i modern tid. Skansberget var det sista som skiljde branden från att dra in över byn Kårböle.

Höga naturvärden

Själva området för reservatet är brant och det finns rikligt med stora stenblock och även rena lodytor. Eftersom området är svårtillgängligt har det med tiden stått orört och därmed fått en karaktär med höga naturvärden.

Skogen varierar och är högre upp i sluttningen ofta grandominerad, medan det är ett större inslag av tall längre ner i sluttningen. Men det finns också inslag av lövträd, exempelvis björk och grova aspar. Det finns även stråk med rörligt markvatten med mer örtrik vegetation.

Flera fynd av rödlistade arter och signalarter som bara förekommer i den här typen av äldre naturskogsartade skogar ger området höga naturvärden. Det är exempelvis sällsynta arter som garnlav, knärot, ullticka samt lunglav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 20 hektar
Bildat: 2020
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Markägare: Privat
Karaktär: Skog

Hitta hit

Skansbergets naturreservat ligger 1,5 kilometer sydost om Kårböle.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss