Orarna

På Orarnas strandängar betar kor om somrarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Orarnas strandängar betar kor om somrarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Orarnas naturreservat ingår stora vattenytor samt den 250 hektar stora huvudön Orarna och 130 mindre öar och grund. En liten skärgård alldeles utanför Gävle stad. För att ta sig till huvudön behövs båt.

Vid Rönnviksharen på huvudön, Sillerharen och Leharen kan du elda vid grillplatser. Du kan också paddla kanot i området. På ön Leharen kan du också besöka gamla försvarsanläggningar.

På huvudön Orarna hittar du länets rikaste förekomst av majviva och orkidén flugblomster. På senare år har även sällsynta och märkliga marksvampar som brandtaggsvamp och lilaköttiga taggsvamp hittats på ön. För att hålla nere sly och vass betar nötdjur på strandängarna under sommaren.

På Orarna har tidigare funnits ett arrendetorp som etablerades på 1880-1890-talet och var i drift fram till 1923. På gården fanns kor och hästar som betade på stränderna och några små odlingar fanns på ön. På ön Leharen i norr finns en nu övergiven försvarsanläggning med kamouflerade bunkrar och skyttevärn.

Strandängar och djur

Stränderna på Orarna är kalkrika med vidsträckta strandängar och fuktängar. Det ger plats åt en ovanligt artrik och skyddsvärd flora. Små uppstickande bergklackar med torrbacksflora som tidigare ingått i ett öppnare landskap kring gården. Här finns arter som backlök, slåtterfibbla, backtrav och mandelblom.

Naturreservatet är en av länets bättre platser för fåglar. Här finns bland annat spovar, gluttsnäppa, bläsänder, svartsnäppa, sjöorre och småvadare som mosnäppa. På småöar finns åtskilliga kolonier av fisk och silvertärna. Häger har börjat etablera sig som häckfågel i området liksom storskarv med kolonier på Båkharen, Skräddarhällen och Leharen. Havsörn, fiskgjuse och lärkfalk ses regelbundet i området.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler.

Du får:

  • elda men endast på anvisade platser med egen eller tillhandahållen
    ved
  • endast köra snöskoter på fruset och snö- eller istäckt underlag under vintern fram till 31 mars.

Du får inte:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • köra motordrivet fordon
  • skada eller störa djurlivet.

Håll din hund kopplad i naturreservatet.

Du får inte utan Länsstyrelsens tillstånd fiska med nät, mjärdar, ryssjor och andra mängdfångande redskap under lektiden (1 april-10 juni) inom det område som har markerats med en gul linje på kartan. Inget fiske under lektiden.

För fullständiga föreskrifter se beslutet på Länsstyrelsens hemsida.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 1100 hektar
Karaktär: Vatten, ängsmark, buskmark och skog
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000