Örnberget

Tallskog intill vatten i Örnbergetsnaturreservat.

Örnbergets naturreservat är ett större sammanhängande naturskogsområde med både värdefull tallskog och granskog. Spår av minst tre bränder på döda stående träd har hittats här. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen

Örnbergets naturreservat är cirka 110 hektar stort och ligger cirka 14 kilometer sydväst om Hamra, öster om väg E45 och Sandsjön. I närheten ligger Kvarnbergets naturreservat.

Området består främst av tallskog och den framtida skötseln av området kommer att bestå av naturvårdsbränningar. Skogen är påverkad av minst två bränder och därför finns det gott om gamla tallar i 250-årsåldern. Skogen är till stora delar opåverkad av modernt skogsbruk.

Exempel på arter som finns i området är garnlav, violettgrå tagellav, blågrå svartspik, fläckporing, gammelgransskål, rosenticka, gränsticka, ullticka samt den fridlysta lilla orkidén knärot.

Terrängen i området är relativt svår och det finns inga iordningställda rastplatser eller parkeringsplatser. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
motorfordonstrafik,
2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,
4. skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och
blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta
och rödlistade arter,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
eller därmed jämförligt,
8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
9. använda området för militära övningar.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med jakt. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 111 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: Naturreservat