Hamsas

Gammal torraka av tall med bohål, Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gammal tall med bohål. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hamsas naturreservat består till största delen av 80-120 årig granskog med inslag av tallbevuxen myr. Skogen har vissa spår av äldre skogsbruk. Historiskt har troligen skogen i det här området brukats hårt för ved till omgivande järnbruk.

Den del som nu är reservat är en liten rest som klarat sig undan. Skogen har hört till den gamla gästrikegården Hamsas, som givit namn åt naturreservatet.

Området ligger 5 km söder om Järbo i Sandvikens kommun och omfattar 57 ha.

Värdefullt för många

I reservatet kan man därför hitta både tallar och granar som är 160 till 200 år gamla. Några välväxta gammeltallar ståtar med pansarbark och krumma grenar i toppen.

Det finns också inslag av lövträd, framförallt asp, men även sälg, klibbal, rönn och vårtbjörk. I naturreservatet finns en del döda träd som fungerar som viktig livsmiljö för svampar och insekter, då död ved blir allt mer ovanligt i dagens skogar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• framföra motordrivet fordon.
• ta ved. Eldning är tillåten om egen ved tagits med,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
• skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
• skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: ca 57 ha
Skyddsår: 2014
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Barrskog och myr