Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bläcktärnsjön

Vik av Bläcktärnsjön med sin rand av gungflyn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vik av Bläcktjärnsjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bläcktjärnsjön ingår i det riksintressanta kalkområdet sydost om Gävle. Sjön är en grund kalkvattensjö, omgiven av en smal myrbård, och saknar in- och utlopp. Det finns inga stigar eller markerade leder så här får du ströva fritt i skogen.

Bläcktjärnsjön ligger 10 kilometer sydost om Gävle och omfattar 23 hektar. Själva sjön är näringsfattig med lösa dybottnar. Området är helt opåverkat av dikning. Norr om sjön övergår myren i ett öppet rikkärr och söder om sjön breder örtrika sump- och ängsgranskogar ut sig.

Här finner du växter som trivs i kalkrika marker som till exempel guckusko, brudsporre och stor låsbräken. I reservatet finns också flera krävande arter av mossor och lavar såsom levermossa, dunmossa och lunglav.

Djur i Bläcktjärnsjön

Många djur finns i reservatet. Här häckar svarthakedopping och även järpe, mindre hackspett och stjärtmes förekommer i reservatet. Blodiglar har observerats i sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar. Bär-, matsvampoch blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter.
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, insamla djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
  • använda området för organiserade tävlingar eller militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1994
Areal: 23 hektar
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Ägare: Privat
Karaktär: Vatten, våtmark

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer sydost om Gävle.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss