Gärdes

Långtjärnsmyran i Gärdes naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långtjärnsmyran i Gärdes naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gärdes naturreservat består av en blandning av olika typer av våtmarker, öppna blöta flarkkärr, skogsklädda fastare rikkärr och skogsklädda fastmarker. I området finns inga iordningställda stigar/leder eller andra anläggningar men det finns grusvägar som leder fram till reservatet.

Myrområdet, Gärdes naturreservat som är utpekat inom Natura 2000-nätverket, ligger 3 km sydost om Rullbo och omfattar 138 ha.

Områdets höga värde är framförallt kopplat till rikkärren och de arter som trivs och finns i dessa typer av områden.

Växter på kalkrik mark

Floran i området är ovanligt rik med flera sällsynta och kalkkrävande arter. Bland annat finns arterna guckusko, sumpnycklar, smaldunört, tagelstarr, axag, majviva och trådfräken.

Majvivan förekommer här på enda platsen i Hälsingland och viss skötsel av området behövs för att säkerställa att arter inte försvinner. Mossfloran är också artrik med många rikkärrsarter.

Utpekat som Natura-2000 område

Området valdes ut i ”Myrskyddsplan för Sverige” som skrevs 1994. Avsikten med myrskyddsplanen är att Sveriges värdefullaste våtmarker ska få ett långsiktigt skydd, vilket ingår i miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker som riksdagen fastställt.

Myren pekades ut som Natura 2000-område år 2000. I vänsterspalten finns en förklaring av Natura 2000.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon,
2. ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
eller därmed jämförligt,
8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
9. använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 138 ha
Skyddsår: 2018
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och rikkärr
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Vad är Natura 2000?

Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sju miljoner hektar. Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige.