Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gärdes

Långtjärnsmyran i Gärdes naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långtjärnsmyran i Gärdes naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gärdes naturreservat består av en blandning av olika typer av våtmarker, öppna blöta flarkkärr, skogsklädda fastare rikkärr och skogsklädda fastmarker. I området finns inga iordningställda stigar/leder eller andra anläggningar men det finns grusvägar som leder fram till reservatet.

Myrområdet, Gärdes naturreservat som är utpekat inom Natura 2000-nätverket, ligger 3 kilometer sydost om Rullbo och omfattar 138 hektar.

Områdets höga värde är framförallt kopplat till rikkärren och de arter som trivs och finns i dessa typer av områden.

Växter på kalkrik mark

Floran i området är ovanligt rik med flera sällsynta och kalkkrävande arter. Bland annat finns arterna guckusko, sumpnycklar, smaldunört, tagelstarr, axag, majviva och trådfräken.

Majvivan förekommer här på enda platsen i Hälsingland och viss skötsel av området behövs för att säkerställa att arter inte försvinner. Mossfloran är också artrik med många rikkärrsarter.

Utpekat som Natura-2000 område

Området valdes ut i ”Myrskyddsplan för Sverige” som skrevs 1994. Avsikten med myrskyddsplanen är att Sveriges värdefullaste våtmarker ska få ett långsiktigt skydd, vilket ingår i miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker som riksdagen fastställt.

Myren pekades ut som Natura 2000-område år 2000. I vänsterspalten finns en förklaring av Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 138 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och rikkärr
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Området ligger cirka 3 kilometer sydost om Rullbo och cirka 10 kilometer väster om Los.

Vad är Natura 2000?

Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sju miljoner hektar. Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss