Skjortnäs östra och västra

Gammal grov tall med så kallad pansarbark i Skjortnäs östra naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gammal grov tall med så kallad pansarbark i Skjortnäs östra naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skjortnäs Östra och Skjortnäs Västra är två närliggande områden som till största delen består av skogsmark, men omfattar även lite myrmark. Området ligger några kilometer in på en bommad bilväg, vilket gör området mindre tillgängligt. Väl inne i reservatet bjuder insjön, skogarna och myrarna på fina naturupplevelser.

Området ligger 5 kilometer nordväst om Bergby och omfattar 16 respektive 32 hektar. Skogen har fått växa sig gammal, och visar upp stora grova tallar med tjock bark. Vissa av dem är 250 år.

Där marken är lite mer fuktig växer gamla granar tillsammans med grova aspar med stora kronor. Döda liggande och stående träd finns också.

Miljön med gamla levande och döda träd ger plats för många arter. Här trivs fåglar som tjäder, järpe, sparvuggla och spillkråka. Dessutom den rödlistade tretåiga hackspetten. Andra rödlistade arter växer i dessa båda reservat är aspticka, ullticka och veckticka, samt gammelgranslav och garnlav som visar på höga naturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur ellerpå annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt

För fullständiga föreskrifter, se respektive reservatsbeslut.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 16,1 hektar (östra) resp. 31,8 hektar (västra) 
Skyddsår: 2011
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr