Testeboåns delta

Testeboåns delta ligger stadsnära med Gävle stad i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Testeboåns delta ligger stadsnära med Gävle stad i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Där Testeboån mynnar i Gävlebukten ligger det som finns kvar av ett tidigare större deltalandskap. I naturreservatet finner du lövskogar och våtmarker, fint fiske och ett intressant fågelliv.

Området ligger 1,5 km nordost om Gävle centrum och omfattar 118 ha. Det platta deltaområdet är uppbyggt av svämsand som ån fört med sig. I den strandnära våtmarken finns en intressant flora som saknar motsvarighet i övriga delar av länet.

Djur i Testeboåns delta

Deltats tidigare vidsträckta våtmarker var länge en betydande rastlokal för vadare och andra våtmarksbundna fåglar. På grund av senare exploatering och igenväxning har dess betydelse som rastlokal minskat, men här finns fortfarande ett intressant fågelliv.

Från fågeltornet kan du få se änder, gäss, svanar och rovfåglar. I den fuktiga lövskogen trivs bland annat mindre hackspett, stjärtmes och näktergal.

Testeboåns delta är ett populärt utflyktsmål även för fritidsfiskare. Vimma, abborre och gädda är några av de fiskarter du kan få på kroken.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar
  • skada eller bortföra djur eller medvetet störa djurlivet
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • rida, ta ved eller elda annat än på anvisad plats
  • bedriva tävlingsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Inom vattenområden gäller hastighetsbegränsing till 5 knop.
Fiske är tillåtet enlgit gällande bestämmelser (se Testeboåns fiskevårdsområdes webbplats). För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal:118 ha
Skyddsår:1997
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skog, våtmark, jordbruksmark och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000