Plötslig ishalka i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högmossen

Ser du flöjten till vänster? Bohål av hackspett i gammal tallstam i Högmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bohål av hackspett i gammal trädstam i Högmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Högmossen är ett mycket litet naturskogsreservat, men här finns ändå mycket spännande att upptäcka. I naturreservatet finns både gammal barrblandskog, hällmarkstallskog och ett trädbevuxet kärr.

Området ligger 9 kilometer sydväst om Österfärnebo och omfattar 6 hektar. I den gamla barrskogen finns rikligt med stående och liggande döda träd och höga stubbar.

Spår av brand

Brandspår syns på några av de äldre tallarna och här finns många arter typiska för gammal skog.

Exempel på det är garnlav, vedticka, kattfotslav och vedtrappmossa. Den är knuten till områden som under lång tid haft god tillgång på liggande träd i olika nedbrytningsstadier.

Värdefull sumskog

I kärret finns värdefull sumpskog bestående av björk, tall, gran, klibbal, grova gamla enar, samt några askar.

Kärret har en rik flora med bland annat orkideer, knagglestarr, guldskedsmossa och korvskorpionmossa.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• framföra motordrivet fordon
• ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
• skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar.
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, insamla djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
• rida eller cykla

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 6,5 hektar
Skyddsår: 1991. En mindre del har varit skyddad som domänreservat sedan 1948, ändrat 2009.
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000