Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lundbosjön

Testeboån rinner ut i Lundbosjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lundbosjön är ett populärt utflyktsmål, inte minst för kanotister och fritidsfiskare som kan ta sig ut på sjöns vattenområde. Den vackra före detta bruksorten Oslättfors är den naturliga vägen in till naturreservatet.

I Oslättfors finns även en av entrépunkterna till Testeboåns naturreservat, som omfattar Testeboåns lopp nedströms Oslättfors i Gävle och Ockelbo kommuner. Naturreservat på 1 112 hektar omfattar Testeboåns utlopp, Lundbosjön och del av Skålbackasjön med omgivande våtmarker och skog.

Naturreservatet är ett variationsrikt område med fler olika skyddsvärda naturtyper och livsmiljöer. Testeboån, som är oreglerad, omges av svämlövskog och frodiga strandängar. Längs ån finns landets nordligaste naturliga förekomst av ek. Våtmarkerna i söder varierar från frodiga älvängar till kärrområden och näringsfattiga mossar, dessa ingår i Natura 2000-området ”Myrar Öster om Öjaren”.

Lundbosjön karaktäriseras av sitt stora antal holmar och öar med gamla träd och naturskog. Öarna utgör en bra miljö för den skyddsvärda fiskgjusen som årligen häckar i naturreservatet. Sedan 1984 har det varit fågelskyddsområde med tillträdesförbud på vissa fasta holmar. Nu förstärks skyddet för fiskgjuse och andra rovfåglar genom ett tillträdesförbud anpassat till var fåglarna befinner sig.

Välbesökt friluftsområde

Lundbosjön med dess omgivning är ett välbesökt friluftsområde. Fiske och kanotpaddling är populärt. Kanotleden mellan Ockelbo och Högbo passerar över Lundbosjön och fortsätter till sjön Öjaren genom den upprustade Trollrikekanalen.  Där finns en rastplats för kanotister med vindskydd, eldplats och bryggor. Kanotuthyrning finns i närområdet.

Kanotleden och anläggningarna vid rastplatsen underhålls av Gävle kommun i samarbete med Högbo Bruk.

I kartan får du mer information om var du kan parkera och var det finns eldstäder och rastplatser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon, annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
 • framföra motordriven farkost på vatten i högre hastighet än 7 knop, inom markerat område på karta i bilaga 4
 • framföra vattenskoter/jetski
 • ta ved, eldning är endast tillåten med utlagd eller egen medhavd ved
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar och alger
 • utan länsstyrelsens tillstånd klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda inspelat ljud för att locka fåglar eller andra djur
 • under tiden 1 april - 31 juli beträda platser som i terrängen markerats med tillträdesförbud, eller (om det är öar) vistas närmare dessa än 100 meter, om inget annat avstånd anges
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för skoterkörning, förutsatt att körningen endast sker på fruset och väl snötäckt underlag, och på ett sätt som inte skadar mark eller vegetation.

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.

Föreskrifterna 1, 7 och 8 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 1112 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Gävle och Ockelbo
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och vatten
Skydd: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Lundbosjöns naturreservat ligger 1 kilometer väster om Oslättfors.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss