Sofieholmforsens naturreservat

Restaurerad fors intill en skog

I Njutånger vid Nianåns mynning ligger Sofieholmforsens naturreservat. Området kring Sofieholms gamla kraftverk och mynningsområdet är en 300 meter lång vattendragssträcka med cirka 20 meters fallhöjd.

Fåran rinner i en grund ravin. Stränder och bottnar är blockiga. I södra kanten av fåran växer lövskog av rönn, hägg, al, ask och lönn. Den norra brantare sluttningen intas av gammal barrskog.

Vattendraget är kommunens näst största vattendrag och har stor betydelse för den fisk som nyttjar vattendrag som lek och uppväxtområde. Nianån har stor potential att bli områdets viktigaste lek och eller uppväxtområde för vandrande fisk såsom ål, flodnejonöga, öring. Fri fiskvandring påverkar inte bara fiskbestånden i ån utan hela Njutångersfjärden och närområdet utanför.

Kulturhistoria

Historiskt har vattendraget sedan flera hundra år varit viktigt gällande fiske, längs ån fanns flera ålhus som vittnar om den betydelse ån har haft. 1909 byggdes Sofieholms kraftverk vilket medförde att ån stängdes för fiskvandring. 2017 revs kraftverksdammen och ån blev återigen öppen för fiskvandring.

Friluftsliv

Den befintliga stigen närmast havet utgör med sina broar ett väl frekventerat promenadstråk. Stigen som går uppströms ån längs norra sidan och tillbaka längs åsen ger på en kort sträcka stora upplevelser av det forsande vattnet och den frodiga växtlighet med flera arter lövträd som ett mindre å-delta ger upphov till. Inom området finns flera bänkar och grillplatser och ett vindskydd att nyttja vid besök

Att tänka på när du besöker naturreservatet

Fiskeförbud råder. Det är inte tillåtet att flytta runt stenar i vattnet så fördämningar skapas. För mer information om vad som gäller i naturreservatet se föreskrifterna nedan.

Hudiksvalls kommun är förvaltare över området och på kommunens webbplats finns det mer information Sofieholmforsens naturreservat. Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
2. elda annat än på anvisad eldningsplats.
3 fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
4. fiska, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet.
5. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra, bortföra eller tillföra sten på land eller i vatten,
6. använda området för militära övningar.

Föreskriften 4 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med en jakt som är tillåten i reservatet.

Andra föreskrifter som gäller för området Inga andra föreskrifter finns upprättade inom området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 3 hektar
Skyddsår: 2020
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Hudiksvalls kommun
Karaktär: vattendrag
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss