Oppsjöskogen

Skog i Oppsjöskogens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skog i Oppsjöskogens naturreservat. Här finns gott om gamla, grova granar, några så gamla som 170 år. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Oppsjöskogens naturreservat är ett mindre granskogsområde på det välbesökta Blacksåsbergets västsluttning. Här kan du vandra på Sjuvallsleden som passerar alldeles i utkanten av naturreservatet. Skogen och växterna bjuder på fina naturupplevelser.

Oppsjöskogens naturreservat ligger drygt 2 mil sydväst om Hudiksvall och omfattar 21 hektar. I den gamla granskogen finns gott om döda träd. Det gör att många känsliga arter trivs här.

Sjuvallsleden passerar precis intill reservatsgränsen. Så om du vandrar längs med den, kanske på väg upp till Blacksås naturreservat, kan passa på att också göra ett besök i Oppsjöskogen.

Gammal granskog och öppna myrar

Oppsjöskogens naturreservat består till största delen av gammal granskog med mycket död ved i olika nedbrytningsstadier. Här finns gott om gamla, grova granar, några så gamla som 170 år. I vissa delar finns också ett stort inslag av gamla lövträd. Framför allt asp men även björk och rönn växer här.

I området finns även några små sluttningskärr, samt flera mindre, öppna myrar som kantas av gamla senvuxna tallar.

Döda lövträd, unglav och doftskinn

Oppsjöskogens höga naturvärden är knutna till de gamla, grova träden. Men även den stora mängden död lövträd samt skyddsvärda arter av bland annat lavar och svampar. För att skogen ska få dessa värden krävs att den inte brukats på länge.

Bland de arter som kan hittas i området kan nämnas lavarna violettgrå tagellav, kattfotslav, aspgelélav och lunglav. Vedsvampen doftskinn samt kärlväxten missne har också påträffats. 

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
  medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Undantag gäller för jakträttsinnehavarens markering av befintliga älgpass samt snitsling fram till älgpass
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 21 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Granskog och myr