Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Harkskärsfjärden

Skog och hav. Några stenar som sticker upp ut vattenytan. Ett vindskydd på en udde.

Harkskärsfjärden är ett populärt kustområde och känt för sin natur och friluftsliv. Området ligger 13 kilometer nordost om Gävle på 390 hektar varav 190 hektar är hav.

Harkskärsfjärden är ett kustområde med mycket höga värden kopplat till natur och friluftsliv. Området består av ett av de mest orörda kustavsnitten i länet med en relativt oexploaterad inre skärgård. Det karaktäristiska landskapet med landhöjningskust består av flera grunda havsvikar och laguner. Bottenvegetationen är mycket värdefulla rekryteringsområden för flertalet fiskarter. Havsstrandängarna och de många små öarna och skären är viktiga miljöer för rastande och häckande kustfåglar.

Landhöjningen bidrar till våtmark

Inom naturreservatet finns våtmarker med fina exempel på där landhöjningen sakta bidrar till att strand utvecklas till våtmark. Här finns även skyddsvärda rikkärr.

Området har getts högsta skyddsklass i våtmarksinventeringen och i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Även om skogsbruk har bedrivits i området finns områden med orörda landhöjningsskogar både på fastlandet och på många av öarna.

Stort intresse för friluftslivet

På den södra sidan om Eskövägen, cirka 170 meter efter bron till Eskön, finns en parkering för besökare till naturreservatet. Här startar också Esköstigen som är en cirka 1 800 meter lång naturstig med flera bänkar längs vägen. Esköstigen går längs med Näsviken och längst in vid denna finns ett vindskydd, eldplats och ved. Följer du stigen längst ut på udden finns ytterligare vindskydd och eldplatser.

Det går även en stig ut på Enskärsudden, som är cirka 800 meter lång enkel väg, längst ut på udden finns vindskydd och eldplats. På väg ut till udden hittar du också ett vindskydd och eldplats med utsikt mot S:t Olofs sten. Ett nio meter stort flyttblock som mycket länge använts för markeringar av vattenståndet vilken väl illustrerar den pågående landhöjningen. Många av öarna i Harkskärsfjärden och Esköns sydvästspets utmärks av smala, storblockiga stränder.

Fåglar och fiskar i området

Havsörn, svarthakedopping, fisktärna och fiskgjuse är exempel på fågelarter som söker föda och häckar i Harkskärsfjärden.

I Harkskärsfjärden finns flera kransalgsängar, vilket bidrar till att området är ett av länets viktigaste marina objekt. Kransalgsängar är viktiga barnkammare för fisk och födosöksområde för fisk, fågel och ryggradslösa djur. Kransalger kan också förbättra vattenkvalitet genom lagring av näring och stabilisering av mjukbottnar.

De grunda växtrika lagunerna och havsvikarna i Harkskärsfjärden har stor betydelse som uppväxtområde för varmvattensfisk som till exempel abborre, gädda och karpfiskar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Det är förbjudet att:

1. ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
2. elda annat än på iordningsställda eldplatser,
3. framföra motordrivet fordon på land annat än på befintliga vägar,
4. inom angivna områden som är markerade på karta i bilaga 3A framföra motordriven farkost (till exempel motorbåt, vattenskoter, hydrokopter, svävare, jetski med mera),
5. framföra motordriven farkost (till exempel motorbåt, vattenskoter, hydrokopter, svävare, jetski med mera) i högre hastighet än 5 knop i området inomskärs linjerna som är markerade på kartan i bilaga 3A,
6. ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats,
7. skada, plocka eller samla in växter, svampar, alger och lavar,
8. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa fåglar, djur och vattenlevande organismer,
9. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
11. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
12. på ett störande sätt orsaka ljud, eller använda inspelat ljud för att locka fåglar eller andra djur,

Föreskrifterna 3 - 5 ovan utgör inte hinder för tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende. Insatsen ska omgående anmälas till Länsstyrelsen.

Föreskrifterna 3, 8 - 10 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. Dessa föreskrifter utgör inte heller hinder för skyddsjakt som beviljas inom naturreservatet.

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder att förtöja båt i ett område vid befintliga bryggor utanför fastigheten Hille 3:21, markerat på kartan i bilaga 3A.

Föreskrift 7 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana landväxande bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrift 8 utgör inte hinder för det fiske som är tillåtet i naturreservatet.

Se kartor i beslut- och skötselplanen under relaterad information.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Areal: 390 hektar
Skyddsår: 2023
Karaktär: hav, vattendrag, skog, rikskärr, strandängar
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Skyddsområde: naturreservat, natura2000

Hitta hit

Karta

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss