Bodsjöån

Bodsjöåns lopp bland stenar och lövskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bodsjöån ibland stenar och lövskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bodsjöån som rinner genom naturreservatet är en mellanstor skogså som omges av gammal orörd skog. I området finns inga stigar så här får du ströva fritt i skogen men du kan vandra på skogsbilvägen som går längs med gränsen av naturreservatet. Åarna och djuren i Bodsjöån bjuder på fina naturupplevelser.

Lövbården som växer närmast vattendraget ersätts på sluttningarna upp från ån av riktigt gammal barrskog. Enstaka tallar når den imponerande åldern av drygt 300 år och även granarna är riktigt gamla.

När skogen är så pass gammal och orörd som här finns förutsättningar att finna ett stort antal ovanliga och hotade arter. Här finns exempelvis mossor, lavar och svampar som är anpassade till att leva i gammal skog med gamla träd och mycket död ved.

Djur i Bodsjöån

På sina ställen har större träd fallit ned i vattendraget och på dessa döda trädstammar växer den mycket ovanliga, och något oansenliga, mossan mikroskapania.

Längs med vattendraget finns tydliga spår efter de bävrar som bor längs ån och som fäller träd och som bygger dammar och hyddor. I området trivs den ovanliga och skygga uttern.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
  • ta ved . Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • använda området för organiserade tävlingar eller militära övningar

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal:
112 hektar
Kommun: Nordanstig
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Vatten och skog