Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klövberget

I Klövbergets granklädda sluttningar finns mycket död ved. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Klövbergets granklädda sluttningar finns mycket död ved (träd). Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Granskogen i Klövbergets naturreservat liknar en urskog med främst gran. När flera stormar drog förbi fälldes många träd och i stort sätt alla inom den del av naturreservatet som ligger i Västernorrlands län. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Klövbergets naturreservat ligger 13 kilometer nordväst om Hassela kyrkby och omfattar 69 hektar varav 46 hektar i Gävleborgs län.

Skogen vid Klövberget utgör ingen urskog i egentlig bemärkelse. Områdets branta och otillgängliga delar har påverkats mycket lite av avverkningar de senaste 250 åren. Området, på 69 hektar, ligger på gränsen mellan Gävleborgs och Västernorrlands län är också skyddat som naturreservat.

Skog med mycket lavar och mossor

Den södra delen av reservatet ligger i Gävleborgs län och den norra delen i Västernorrlands län. Skogen är en i det närmaste ren granskog. Den är olikåldrig, starkt luckig och rik på liggande och döda stående träd.

Naturreservatet är örtrikt och totalt har 110 kärlväxtsarter slagit rot i den frodiga skogsmarken.

På flera platser förekommer frodig ormbunks- eller högörtsvegetation med bland annat torta, kärrfibbla och svart trolldruva. Bland mossor och lavar förekommer flera rödlistade arter och signalarter. Bland annat laven långskägg som här har en av sina största förekomster i landet.

Insekter och fåglar

Insektsfaunan är inte undersökt men reservatet kan antas hysa en rik fauna med många skyddsvärda arter både insekter, spindeldjur med flera grupper av ryggradslösa djur. Av fåglar har noterats tjäder, bivråk, mindre hackspett och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

Gävleborgs län:

 • elda eller ta ved.
 • skada mark eller geologiska föremål
 • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar och lavar
 • skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
 • framföra motordrivet fordon i terrängen
 • elda eller ta ved.

Västernorrlands län:

 • göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt att gräva upp eller plocka alla typer av växter förutom bär och matsvampar
 • skada eller föra bort hotade eller sällsynta djur
 • plantera in växter eller djur
 • köra motordrivet fordon

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1993
Areal: 69 hektar, varav 23 hektar i Västernorrland
Karaktär: Skog
Kommun: Sundsvall, Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Ligger vid gränsen mellan Medelpad och Hälsingland vid Johannesfors efter väg 305 mellan Stöde och Hassela. Området kan nås via två skogsbilvägar från Gävleborgssidan cirka 2 respektive 2,5 kilometer söder om länsgränsen. Dessa vägar kan ha dålig framkomlighet!

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss