Tillammstjärnen

Trolsk stämning vid Tillammstjärnen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Trolsk stämning vid Tillammstjärnen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tillammstjärnens naturreservat ligger omkring 360 meter över havet och består till större delen av granskog. Spritt i hela området står äldre tallar och på sina håll finns lövträd, som asp och sälg. I området kan du vandra på stigen som leder till Stor Lammstjärnen eller promenera på skogsbilsvägen mitt inne i reservatet.

Området ligger 1,5 mil nordost om Ramsjö och omfattar 90 ha. Sälgarna är ofta mycket gamla och har stora naturvärden i form av lavar, exempelvis stuplav och lunglav.

Lunglav finns ofta tillsammans med ett stort antal andra ovanliga och rödlistade arter, främst lavar och insekter.

På områdets grova, döda liggande tallar växer den rödlistade vedsvampen gräddporing. Den visar på att skogen varit sluten sedan lång tid tillbaka.

Djur i Tillammstjärnen

Stor-Tillammstjärnen ligger längs naturreservatets nordöstra kant och från den slingrar sig en mindre bäck västerut. I detta område kan man träffa på bäver och det finns mycket döda träd spritt i området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • bedriva bergsklättring 
 • framföra vattenskoter

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 90 ha
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten