Tångberget

Stig i skog.

Området är tätortsnära och lättillgängligt med många stigar. Foto Gävle kommun

Tångberget är ett 54 hektar stort område som innehåller en mängd olika naturtyper allt i från hällmarkstallskog med klapperstensfält och fornlämningar till blandskog med inslag av örtrika sänkor och rikkärr, övergivna inägor och två små sjöar. Området är tätortsnära och lättillgängligt med många stigar. På Tångberget finns ett vindskydd med eldstad.

Tångberget är ett 53,5 hektar stort område som innehåller en mängd olika naturtyper allt i från hällmarkstallskog med klapperstensfält och fornlämningar till blandskog med inslag av örtrika sänkor och rikkärr, övergivna inägor och två små sjöar.

Området är beläget cirka 15 kilometer nordost om Gävle i Utvalnäs på Norrlandet.

Värdefullt för många

Inom hällmarkstallskogen finns en del spår av att området har brunnit ett flertal gånger. Knutet till de gamla tallarna i området, vissa är mer än 400 år, finns tallticka, motaggsvamp, skrovlig taggvamp, talltaggsvamp, garnlav och halmgul örnlav.
Kläckningshål efter reliktbock syns på flertalet tallar.

I Storkällsjön finns större vattensalamander konstaterad från våren 2008. Här finns även blodigel.

Tångbergets naturreservat ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Stenmur i Tångbergets naturreservat

I dag återstår en mindre del av de tidigare brukade jordarna som öppen mark men spår av forna inägor syns här och var i form av stenmurar, stengrunder till ängslador och diken. Foto: Gävle kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik. Undantag gäller för snöskoter på frusen och ordentligt
  snötäckt mark längs den sträckning som är markerad på beslutskartan
 • ta ved eller göra upp eld annat än på anvisad eldningsplats. Endast egen
  medhavd ved eller ved från kommunens iordningställda vedförråd får
  användas
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och
  blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta
  och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in
  djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt
 • utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlingar.

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 54 hektar
Skyddsår:  2013
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skogsmark
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 15 kilometer nordost om Gävle centrum.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss