Måndagsskogarna

Hångelån i Måndagsskogarnas naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Måndagsskogarna är ett av länets största sammanhängande naturskogsområden, med höga naturvärden knutna främst till gamla brandpräglade tallnaturskogar men även till naturskogar dominerade av gran och löv. Men det finns även myllrande våtmarker och natursköna vattendrag.

Det finns inga slingor eller leder i området men om man besöker området kommer man att kunna ströva i skogar som inte har påverkats av människan i någon större omfattning.

Hångelån som rinner i reservatets norra delar är på några sträckor opåverkad av flottningen och rinner sakta fram i en naturskön dalgång som bjuder in till fiske. Längs Hångelån finns också geologiska värden efter den isälv som rann genom området under tiden när inlandsisen drog sig tillbaka.

Skogsmarken i området domineras helt av gamla tallnaturskogar med jättetallar och död ved. Hela naturreservatet bär tydliga spår efter tidigare skogsbränder, till exempel i form av bränd död ved men även levande tallar med brandskador.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 1863 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr

Hitta hit

Måndagsskogarnas naturreservat ligger 15 kilometer öster om Ramsjö i Ljusdals kommun. Det finns inga leder eller stigar inom området.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss