Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lingatjärnsberget

Större delen av skogen på Lingatjärnsberget utgörs av riktigt gammal tallskog och barrblandskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Större delen av skogen på Lingatjärnsberget utgörs av riktigt gammal tallskog och barrblandskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Större delen av skogen på Lingatjärnsberget utgörs av riktigt gammal tallskog och barrblandskog på magra, svallade marker. Skogen är gles och luckig, med inslag av gamla lövträd, och det finns gott om tallar på 250 år och äldre.

Området har till största delen klarat sig från modernt skogsbruk och därför finns gott om gamla och senvuxna träd, stor åldersspridning på träden och död ved i olika former. Allt detta gör att det finns goda förutsättningar för många hotade arter att leva här.

Höga naturvärden i tallskogen

De viktigaste naturvärdena är kopplade till just den gamla tallskogen. Här och var finns spår från tidigare skogsbränder, men det var länge sedan det senast brann i området. I tallskogen finns bland annat de rödlistade arterna raggbock och tallticka. I andra delar där marken är bördigare växer gammal granskog.

I granskogen finns gott om död ved i olika nedbrytningsstadier, och många skyddsvärda arter som till exempel aspgelélav, rynkskinn, rosenticka och stjärntagging kan hittas här.

Genom att skogen på Lingatjärnsberget nu får ett långsiktigt skydd som naturreservat kommer den att finnas kvar även för framtida generationer. Beslutet bidrar också till att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Miljömålet "levande skogar" finns att läsa om på Sveriges miljömåls webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  eller större arrangemang
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 183 hektar
Skyddsår: 2018
Förvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Hudiksvall
Karaktär: Skog

Hitta hit

Lingatjärnsberget ligger 12 kilometer sydväst om Hudiksvall. Området nås lättast från vägen som går sydost om reservatet. Parkering kan ske i vägkorsningen. Därifrån är det en flack sluttning upp mot reservatsgränsen som ligger cirka 300 meter från vägen. Reservatet används bara i liten utsträckning för friluftsliv. Området är dock ett fint strövområde med vildmarkskänsla, och från bergstopparna har du en fantastisk utsikt över Storsjön och Forsabygden.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss