Sävasjön

Vita näckrosor blommar i Sävasjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vita näckrosor blommar i Sävasjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Sävasjön är ett självklart besök för naturintresserade. Reservatet består av en liten sjö med omgivande lövsumpskog och barrskog. Strax norr om Sävasjön kan du vandra på Gästrikeleden. Från skogsbilvägen öster om reservatet kan du promenera på en markerad stig ner till Sävasjöns strand.

Där det finns en liten rastplats med bord och bänkar. Stranden bjuder på en fin utsikt över sjön. Området ligger 12 kilometer sydost om Gävle och omfattar 42 hektar.

Värdefullt för många

Den bördiga marken gör att även ädellövträd som ask, alm och lönn växer här. När den senaste inlandsisen kom in från Bottenhavet släppte den stora mängder kalkrikt material här. Kalk i marken ger ett väldigt speciellt och artrikt växt- och djurliv.

Det finns 17 orkidéarter i området och alla är fridlysta. Bland annat växer guckusko, kärrknipprot, skogsfru, brudsporre, sumpnycklar, flugblomster och gulyxne här.

Förutom den artrika floran så finns det även spännande djurliv i naturreservatet. I sjön finns bland annat blodigel och större vattensalamander. Om sommaren flyger färgglada trollsländor omkring. Knipans vinande vingslag hörs vid sjön. I lövskogen finns spillkråka, mindre hackspett och tretåig hackspett.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
 • ta ved, elda eller tälta
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
 • rida eller cykla
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 41,6 hektar
Skyddsår: 1965 (naturminne sedan 1957)
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och sjö.
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000