Järvsöholmarna

Liten del av Ljusnan mellan beteshagar i Järvsöholmarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En liten del av Ljusnan går in mellan beteshagarna i Järvsöholmarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Järvsöholmarna i Ljusnan möter du vidsträckta, flacka betesmarker. Här kan du promenera på stigen längs med älven eller ta en paus och blicka ut över Järvsöbyggdens blånande berg.

Järvsöholmarna ligger 4 km söder om Järvsö centrum och består av 110 ha land och 85 ha vatten. Den flacka Storholmen utgör egentligen delar av ett delta och är uppbyggd av älvsediment.

Kossholmen och Torön i söder är däremot en del av Ljusnanåsen. Mellan öarna löper de smala strömfårorna, som vid högvatten översvämmar stora delar av holmarna.

Från torräng till strandäng

Området är mycket varierande och skiftar från torräng till strandäng. Bitvis förekommer glesare dungar av lövträd och barrträd och i de fuktigare delarna växer en del videbuskar.

Artrik ängsflora

Området har en artrik ängsflora med ett stort antal arter som pekar på långvarig slåtter. Här växter till exempel ängsvädd, ormrot, revfibbla, bockrot, åkerbär, liten blåklocka och fårsvingel. I strandängsområdena växer även artrika lågstarrsamhällen. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • medföra hund som ej är kopplad
  • klättra på stängsel. Särskilda övergångar finns byggda för passage
  • inom Glåmsundet och Kossholmssundet framföra båt i motordrift
  • angöra båtar, flottar o d längre tid än ett dygn i följd
  • göra upp eld eller tälta
  • medvetet störa djurlivet

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 198 ha
Skyddsår: 1987
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Vatten, betesmark, skog och våtmark.
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000