Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tolockbäcken

Bäck i en skog

Naturreservatet består till största delen av äldre granskog med inslag av lövträd. Området ligger på Tolocksjöns västra sida, cirka 1 mil väster om Enånger. I området finns en moränhöjd som avgränsas av Tolockbäcken i väster och Tolocksjön i öster. Tolockbäcken ingår, som är en del av Enångersån, i det europeiska nätverket Natura 2000.

De främsta naturvärdena i området består av den fuktiga grannaturskogen och bäckmiljön. Här finns höga naturvärden i de gamla löv- och barrträden. Jättesvampmal, blackticka, kristallporing, vedtrappmossa och garnlav är exempel på rödlistade arter i området. I bäcken finns även flodpärlmussla.

Det finns inga anläggningar eller leder i området. Men går en naturstig längs med stranden genom reservatet så här får besökarna ströva fritt. Rester av en kolarkoja som vittnar om tidigare skogsbruk. Vid bäckens mynning vid sjön finns också rester av det som troligen varit en ålkista.

Äldre granskog

Skogen innehåller gott om död ved av gran och björk i olika nedbrytningsstadier. Äldre granskog med lövinslag är den dominerande skogstypen. I söder är granskogen drygt 100-årig och väl skiktad, norrut under 100 år med ett bitvis stort inslag av björk och asp. Längs bäcken förekommer gran i åldrar upp mot 200 år och vid sjökanten står ett 10-tal grova gamla strandtallar. Väster om bäcken vidtar yngre skog. I norr ingår även ett parti med lövrik ungskog.

Ordlista

Rödlistade arter

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. I EU finns ett art- och habitatdirektiv som är EU:s främsta styrmedel för att uppnå målen för Konventionen om biologisk mångfalds (CBD) för att främja att den biologiska mångfalden och skydda hotade arter och livsmiljöer (habitat).

För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda områden, så kallade Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk av livsmiljöer. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. De åtgärder som är nödvändiga för att målsättningen ska kunna uppnås bör genomföras inom vart och ett av de utsedda områdena.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon,
2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
9. använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Föreskrifterna ovan utgör inte hinder för att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 21,9 hektar
Skyddsår: 2022
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, bäckmiljö
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss