Styggmurarna

Ett av Styggmurarnas kärr med fräken i förgrunden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ett av Styggmurarnas kärr med fräken i förgrunden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Styggmurarna är ett skogs- och våtmarksområde som bjuder på omväxlande naturmiljöer. I området finns inga stigar så här kan du ströva fritt i skogen.

Området ligger 15 kilometer sydsydost om Gävle och omfattar 132 hektar. Här växer många trädslag. Både tall, gran och björk, även ask och klibbal. Styggmurarna uppvisar också kalkfattiga områden där en helt annan flora dominerar.

Här växer tallskog med riklig förekomst av väldoftande skvattram. På moränholmarna inne i sumpskogen är den nästan opåverkade barrskogen mellan 150 och 200 år gammal.

I naturreservatet finns det enar som vuxit sig stora som träd. Landhöjningen har gjort att området som var en havsvik under stenåldern numera ligger 40 meter över havsytan. Av den forna havsviken återstår ett stort sammanhängande sumpskogsområde med mindre öppna våtmarker och små rikkärr. Det betyder näringsfattigt kärr med hög eller mycket hög kalkhalt. Sumpskogen utgörs framförallt av lövrik och kalk- och vattenpåverkad skog. Den kalkhaltiga marken gör att orkidéer som guckusko, sumpnyckel och kärrknipprot trivs i området.

Det finns många djur i reservatet. Skalbaggen granskugglöparen som framförallt lever i gransumpskogar har påträffats inom området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • ta ved och elda
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt
  • rida eller cykla.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 132 hektar
Skyddsår: 2011
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, sumpskog, vatten, kärr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000