Västerhällarna

Stuga på ett berg.

Västerhällarna är ett populärt friluftsområde med många välanvända stigar. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

Strax sydväst om Järbo i Sandvikens kommun ligger Västerhällarnas naturreservat. Det cirka 200 meter höga berget Västerhällarna ingår till stor del i naturreservatet. Här breder gamla tallskogar och klapperstensfält ut sig och berget är ett populärt utflyktsmål både på sommaren och vintern.

I den gamla vackra tallskogen på berget finns det gott om 200–300 år gamla senvuxna tallar. Berget ligger under högsta kustlinjen och de renspolade hällarna, klapperstensfälten och strandvallarna som man finner här påminner om att havet en gång täckte berget.

Populärt friluftsområde

Västerhällarna är ett populärt friluftsområde med många välanvända stigar. På vintern dras skidspår upp till bergets topp där det finns ett vindskydd och en eldstad. Från toppområdets hällmarker kan du se ut över det omgivande landskapet och här finns också en rastplats med eldstad och bänkar. De senaste åren har även området blivit populärt bland mountainbikecyklister och några olika cykelleder har markerats upp i terrängen.

Äldre skog

Sydväst om berget fortsätter reservatet i mer låglänt terräng. Här finns relativt stora arealer med varierad naturskogsartad skog samt äldre skogar med stor potential att utveckla höga naturvärden.

Fynden av rödlistade arter och signalarter visar på områdets höga naturvärden, som inte finns i samma omfattning i omkringliggande skogar. Det är främst arter som är beroende av död ved eller av gamla, levande träd, som dvärgbägarlav, vintertagging och tallticka.

Leder och skidspår i Västerhällarnas naturreservat

Området är sedan länge ett populärt friluftsområde med skidspår, mountainbikeleder och rastplatser med eldstäder och bänkar.

Karta över Västerhällarnas naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik. Undantag gäller för:
  a) körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag på skoterled markerad på karta (bilaga 3).
  b) körning med fordon för spårdragning och underhåll av skidspår markerat på karta (bilaga 3).
  c) körning i samband med utförande av tillåtna underhållnings- och förstärkningsåtgärder av stigar och friluftsanläggningar, under förutsättning att andra erforderliga tillstånd/dispenser har erhållits
 • ta ved
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar, med undantag för
  plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade eller för
  plockning för eget behov av sådana växter som inte är rödlistade
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller
  göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  eller återkommande arrangemang med mer än 50 deltagare
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 247,2 hektar
Skyddsår: 2021
Kommun: Sandviken
Markägare: Privata, staten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Västerhällarnas naturreservat ligger cirka 1 kilometer sydväst om Järbo. Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): N: 6730753 E: 585734

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss