Västerhällarna

Stuga på ett berg.

Västerhällarna är ett populärt friluftsområde med många välanvända stigar. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

Strax sydväst om Järbo i Sandvikens kommun ligger Västerhällarnas naturreservat. Det cirka 200 meter höga berget Västerhällarna ingår till stor del i naturreservatet. Här breder gamla tallskogar och klapperstensfält ut sig och berget är ett populärt utflyktsmål både på sommaren och vintern.

I den gamla vackra tallskogen på berget finns det gott om 200–300 år gamla senvuxna tallar. Berget ligger under högsta kustlinjen och de renspolade hällarna, klapperstensfälten och strandvallarna som man finner här påminner om att havet en gång täckte berget.

Populärt friluftsområde

Västerhällarna är ett populärt friluftsområde med många välanvända stigar. På vintern dras skidspår upp till bergets topp där det finns ett vindskydd och en eldstad. Från toppområdets hällmarker kan man se ut över det omgivande landskapet och här finns också en rastplats med eldstad och bänkar. De senaste åren har även området blivit populärt bland mountainbikecyklister och några olika cykelleder har markerats upp i terrängen.

Äldre skog

Sydväst om berget fortsätter reservatet i mer låglänt terräng. Här finns relativt stora arealer med varierad naturskogsartad skog samt äldre skogar med stor potential att utveckla höga naturvärden.

Fynden av rödlistade arter och signalarter visar på områdets höga naturvärden, som inte finns i samma omfattning i omkringliggande skogar. Det är främst arter som är beroende av död ved eller av gamla, levande träd, som dvärgbägarlav, vintertagging och tallticka.

Leder och skidspår i Västerhällarnas naturreservat

Området är sedan länge ett populärt friluftsområde med skidspår, mountainbikeleder och rastplatser med eldstäder och bänkar.

Karta över Västerhällarnas naturreservat

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik. Undantag gäller för:
  a) körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt
  underlag på skoterled markerad på karta (bilaga 3).
  b) körning med fordon för spårdragning och underhåll av skidspår
  markerat på karta (bilaga 3).
  c) körning i samband med utförande av tillåtna underhållnings- och
  förstärkningsåtgärder av stigar och friluftsanläggningar, under
  förutsättning att andra erforderliga tillstånd/dispenser har
  erhållits,
 • ta ved,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar, med undantag för
  plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade eller för
  plockning för eget behov av sådana växter som inte är rödlistade.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller
  göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  eller återkommande arrangemang med mer än 50 deltagare,
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 247,2 hektar
Skyddsår: 2021
Kommun: Sandviken
Markägare: Privata, staten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog
Skyddsområde: naturreservat