Gulliksberget

Naturskog med inslag gamla döda träd, torrakor, i Gulliksberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturskog med inslag av gamla döda träd i Gulliksberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gulliksbergets naturreservat är ett av länets bästa exempel på brandpräglad tallnaturskog. Här kan du föreställa sig hur en skog kan ha sett ut i mitten på 1800-talet då de flesta skogar var urskogar.

Mäktiga tallar finns att skåda, den grövsta tallen mäter mer än 75 centimeter i diameter. Här finns inga stigar så här kan du ströva fritt i skogen. Skogarna och växterna bjuder på fina naturupplevlelser.

Reservatet omfattar 38 hektar naturskog mellan bergen Gulliksberget och Lindsjöallmänningen, cirka 15 kilometer nordväst om Hassela.

Brandpräglad tallskog

Skogen i reservatet är ett av länets bästa exempel på brandpräglad tallnaturskog. Det växer 350-åriga tallar, märkta av de bränder som härjat i området. De flesta äldre tallarna bär spår från dessa bränder i form av brandljud på stammarna.

I skogen finns också skelett kvar av de träd som dog av den senaste branden, i form av höga döda träd. Vissa av träden har ramlat omkull och har då blivit bevuxna med mossor och lavar. Om man tittar riktigt noga, gärna med en lupp, så kan man finna den utrotningshotade dvärgbägarlaven. Den känns igen genom att fruktkroppen liknar en liten murkla, cirka 2-8 millimeter hög.

Fuktig granskog

I sänkan mellan bergen finns en liten tät och fuktig granskog där spåren av människan är mycket få. Här finns granar som är 300 år gamla, vilket är en mycket hög ålder för en gran. Dessa fuktiga partier brann troligen inte vid den senaste branden och därför överlevde granarna.

Döda träd - viktig föda

Många av de äldre granarna har dött på grund av att de är gamla. De ligger nu kors och tvärs och utgör en viktig födokälla för många insekter och svampar. Vid inventeringar har man hittat flera utrotningshotade vedtickor på dessa liggande död träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon.
  • ta ved eller elda
  • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
  • rida eller cykla i terrängen.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 38 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Från Hassela: Kör väg 305 mot Stöde, och sväng efter cirka 2 kilometer vänster mot Kölsjön. Efter cirka 12 kilometer (innan Kölsjön), svänger du vänster mot Kvarnen. Fortsätt cirka 4,5 kilometer. När du passerat Kölån, stannar du och traskar upp till reservatet genom skogen, cirka 700 meter i sydvästlig riktning.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss