Ormön

Ormön är trots namnet inte en ö, utan har landförbindelse. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ormön är trots namnet inte en ö, utan har landförbindelse. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ormön är inte en ö i havet längre. Sen långa tider har landhöjningen förändrat detta flacka kustlandskap. Det har gjort havsbottnar till skogar och öar till en del av fastlandet. Trots att kustlinjen flyttats längre österut är Ormön ändå full av vatten. Havet, myrarna och skogen bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 10 km öster om Hamrångefjärden och omfattar 75 hektar. Här finns både tjärnar och våtmarker, sumpskogar och myrar. Havets sälta finns kvar i vattnet och sätter en speciell prägel på allt som lever och växer här.

Våtmarkerna och skogen utgör mycket värdefulla miljöer för växter och djur. Den rödlistade arten myskmåra finns på minst två platser i området och vid sjön Kylen den sällsynta växten ryl.

Skogen skiljer sig åt. Granen och tallen trivs bäst med rötterna lite torrare. Björk, klibbal tar för sig av de våtare ytorna och bildar stora sumpskogar. På de torraste delarna finns riktigt gammal och grov barrskog med 30 meter höga och 120 år gamla trädbjässar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • ta ved eller elda
  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
  • skada växande eller döda-stående eller omkullfallna-träd och buskar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 75 hektar
Skyddsår: 1994
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Kust, grunda havsvikar, myr, tjärn, skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000