Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Körbruksberget

Bränd skog.

Körbruksberget är ett av de naturreservat som bildades efter de omfattande bränderna som rasade i Hälsingland i juli 2018. Naturreservatet ger möjlighet för besökare att uppleva effekterna av brandens våldsamma krafter, men även hur livet återvänder och hur nya skogstyper utvecklas efter bränderna.

Körbruksbergets naturreservat består av ett 117 hektar stort skogsområde beläget på Körbruksbergets krön och sluttningar mot nordost, samt på Ljusnans sandsediment norr om berget. Äldre skötta tallskogar i åldersspannet 100-120 år dominerar i området, men även yngre tallskog och några hyggen ingår i naturreservatet. Inslag av gran och lite löv finns på några platser på bergssluttningen samt i svackor och mot våtmarker i området. Naturskogsartad barrblandskog finns på delar av bergets branta och blockiga nordsida.

Hela området berördes av skogsbranden i juli 2018. Branden hade inom naturreservatet huvudsakligen ett lågintensivt förlopp, vilket gör attöverlevnaden bland träden i den äldre skogen är hög. Den brandpåverkade gamla skogen med hög överlevnad efter skogsbranden gör området mycket intressant ur naturvärdessynpunkt.

Några våtmarker och ett surdrågsparti med en liten bäck ingår också i området och bidrar till ökad variation inom naturreservatet.

Var försiktig i brandområdena

Arbetet med naturreservaten inleddes direkt efter att bränderna var släckta. Då inventerade Länsstyrelsen områden först från helikopter och senare också på plats. Bildandet av naturreservaten blir möjligt tack vare att både privata markägare och skogsbolag har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

De närmaste åren efter bränderna kan många brandskadade träd komma att falla, vilket innebär att det kan vara riskfyllt att besöka områdena. Besökare i områdena uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik,
 2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
 8. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra större organiserade arrangemang, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet. Med större arrangemang
  avses arrangemang med omkring 100 deltagare eller fler.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade, samt plockning för eget behov av övriga växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 117 hektar
Skyddsår: 2022
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och våtmark

Hitta hit

Området ligger 19 kilometer sydost om Kårböle i Ljusdals kommun. Naturreservatet ligger i direkt anslutning till väg 84 i norr och berörs av skogsbilvägar från flera håll, vilket gör att det är mycket lätt för besökare att ta sig till reservatet. Terrängen i naturreservatet är delvis mycket lättframkomlig på plan sandmark, men på andra platser sluttande och väldigt blockrik vilket gör delar av området mer svårtillgängligt för besökare.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss